ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 191)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కఙ్కతో న కఙ్కతో ऽథో సతీనకఙ్కతః |
  ద్వావ్ ఇతి ప్లుషీ ఇతి న్య్ అదృష్టా అలిప్సత || 1-191-01

  అదృష్టాన్ హన్త్య్ ఆయత్య్ అథో హన్తి పరాయతీ |
  అథో అవఘ్నతీ హన్త్య్ అథో పినష్టి పింషతీ || 1-191-02

  శరాసః కుశరాసో దర్భాసః సైర్యా ఉత |
  మౌఞ్జా అదృష్టా వైరిణాః సర్వే సాకం న్య్ అలిప్సత || 1-191-03

  ని గావో గోష్ఠే అసదన్ ని మృగాసో అవిక్షత |
  ని కేతవో జనానాం న్య్ అదృష్టా అలిప్సత || 1-191-04

  ఏత ఉ త్యే ప్రత్య్ అదృశ్రన్ ప్రదోషం తస్కరా ఇవ |
  అదృష్టా విశ్వదృష్టాః ప్రతిబుద్ధా అభూతన || 1-191-05

  ద్యౌర్ వః పితా పృథివీ మాతా సోమో భ్రాతాదితిః స్వసా |
  అదృష్టా విశ్వదృష్టాస్ తిష్ఠతేలయతా సు కమ్ || 1-191-06

  యే అంస్యా యే అఙ్గ్యాః సూచీకా యే ప్రకఙ్కతాః |
  అదృష్టాః కిం చనేహ వః సర్వే సాకం ని జస్యత || 1-191-07

  ఉత్ పురస్తాత్ సూర్య ఏతి విశ్వదృష్టో అదృష్టహా |
  అదృష్టాన్ సర్వాఞ్ జమ్భయన్ సర్వాశ్ చ యాతుధాన్యః || 1-191-08

  ఉద్ అపప్తద్ అసౌ సూర్యః పురు విశ్వాని జూర్వన్ |
  ఆదిత్యః పర్వతేభ్యో విశ్వదృష్టో అదృష్టహా || 1-191-09

  సూర్యే విషమ్ ఆ సజామి దృతిం సురావతో గృహే |
  సో చిన్ ను న మరాతి నో వయమ్ మరామారే అస్య|
  యోజనం హరిష్ఠా మధు త్వా మధులా చకార || 1-191-10

  ఇయత్తికా శకున్తికా సకా జఘాస తే విషమ్ |
  సో చిన్ ను న మరాతి నో వయమ్ మరామారే అస్య|
  యోజనం హరిష్ఠా మధు త్వా మధులా చకార || 1-191-11

  త్రిః సప్త విష్పులిఙ్గకా విషస్య పుష్యమ్ అక్షన్ |
  తాశ్ చిన్ ను న మరన్తి నో వయమ్ మరామారే అస్య|
  యోజనం హరిష్ఠా మధు త్వా మధులా చకార || 1-191-12

  నవానాం నవతీనాం విషస్య రోపుషీణామ్ |
  సర్వాసామ్ అగ్రభం నామారే అస్య|
  యోజనం హరిష్ఠా మధు త్వా మధులా చకార || 1-191-13

  త్రిః సప్త మయూర్యః సప్త స్వసారో అగ్రువః |
  తాస్ తే విషం వి జభ్రిర ఉదకం కుమ్భినీర్ ఇవ || 1-191-14

  ఇయత్తకః కుషుమ్భకస్ తకమ్ భినద్మ్య్ అశ్మనా |
  తతో విషమ్ ప్ర వావృతే పరాచీర్ అను సంవతః || 1-191-15

  కుషుమ్భకస్ తద్ అబ్రవీద్ గిరేః ప్రవర్తమానకః |
  వృశ్చికస్యారసం విషమ్ అరసం వృశ్చిక తే విషమ్ || 1-191-16