ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 190)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అనర్వాణం వృషభమ్ మన్ద్రజిహ్వమ్ బృహస్పతిం వర్ధయా నవ్యమ్ అర్కైః |
  గాథాన్యః సురుచో యస్య దేవా ఆశృణ్వన్తి నవమానస్య మర్తాః || 1-190-01

  తమ్ ఋత్వియా ఉప వాచః సచన్తే సర్గో న యో దేవయతామ్ అసర్జి |
  బృహస్పతిః స హ్య్ అఞ్జో వరాంసి విభ్వాభవత్ సమ్ ఋతే మాతరిశ్వా || 1-190-02

  ఉపస్తుతిం నమస ఉద్యతిం చ శ్లోకం యంసత్ సవితేవ ప్ర బాహూ |
  అస్య క్రత్వాహన్యో యో అస్తి మృగో న భీమో అరక్షసస్ తువిష్మాన్ || 1-190-03

  అస్య శ్లోకో దివీయతే పృథివ్యామ్ అత్యో న యంసద్ యక్షభృద్ విచేతాః |
  మృగాణాం న హేతయో యన్తి చేమా బృహస్పతేర్ అహిమాయాఅభి ద్యూన్ || 1-190-04

  యే త్వా దేవోస్రికమ్ మన్యమానాః పాపా భద్రమ్ ఉపజీవన్తి పజ్రాః |
  న దూఢ్యే అను దదాసి వామమ్ బృహస్పతే చయస ఇత్ పియారుమ్ || 1-190-05

  సుప్రైతుః సూయవసో న పన్థా దుర్నియన్తుః పరిప్రీతో న మిత్రః |
  అనర్వాణో అభి యే చక్షతే నో ऽపీవృతా అపోర్ణువన్తో అస్థుః || 1-190-06

  సం యం స్తుభో ऽవనయో న యన్తి సముద్రం న స్రవతో రోధచక్రాః |
  స విద్వాఉభయం చష్టే అన్తర్ బృహస్పతిస్ తర ఆపశ్ చ గృధ్రః || 1-190-07

  ఏవా మహస్ తువిజాతస్ తువిష్మాన్ బృహస్పతిర్ వృషభో ధాయి దేవః |
  స న స్తుతో వీరవద్ ధాతు గోమద్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-190-08