ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 189)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే నయ సుపథా రాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ |
  యుయోధ్య్ అస్మజ్ జుహురాణమ్ ఏనో భూయిష్ఠాం తే నమऽక్తిం విధేమ || 1-189-01

  అగ్నే త్వమ్ పారయా నవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిర్ అతి దుర్గాణి విశ్వా |
  పూశ్ చ పృథ్వీ బహులా న ఉర్వీ భవా తోకాయ తనయాయ శం యోః || 1-189-02

  అగ్నే త్వమ్ అస్మద్ యుయోధ్య్ అమీవా అనగ్నిత్రా అభ్య్ అమన్త కృష్టీః |
  పునర్ అస్మభ్యం సువితాయ దేవ క్షాం విశ్వేభిర్ అమృతేభిర్ యజత్ర || 1-189-03

  పాహి నో అగ్నే పాయుభిర్ అజస్రైర్ ఉత ప్రియే సదన ఆ శుశుక్వాన్ |
  మా తే భయం జరితారం యవిష్ఠ నూనం విదన్ మాపరం సహస్వః || 1-189-04

  మా నో అగ్నే ऽవ సృజో అఘాయావిష్యవే రిపవే దుచ్ఛునాయై |
  మా దత్వతే దశతే మాదతే నో మా రీషతే సహసావన్ పరా దాః || 1-189-05

  వి ఘ త్వావాఋతజాత యంసద్ గృణానో అగ్నే తన్వే వరూథమ్ |
  విశ్వాద్ రిరిక్షోర్ ఉత వా నినిత్సోర్ అభిహ్రుతామ్ అసి హి దేవ విష్పట్ || 1-189-06

  త్వం తాఅగ్న ఉభయాన్ వి విద్వాన్ వేషి ప్రపిత్వే మనుషో యజత్ర |
  అభిపిత్వే మనవే శాస్యో భూర్ మర్మృజేన్య ఉశిగ్భిర్ నాక్రః || 1-189-07

  అవోచామ నివచనాన్య్ అస్మిన్ మానస్య సూనుః సహసానే అగ్నౌ |
  వయం సహస్రమ్ ఋషిభిః సనేమ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-189-08