ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 188)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధో అద్య రాజసి దేవో దేవైః సహస్రజిత్ |
  దూతో హవ్యా కవిర్ వహ || 1-188-01

  తనూనపాద్ ఋతం యతే మధ్వా యజ్ఞః సమ్ అజ్యతే |
  దధత్ సహస్రిణీర్ ఇషః || 1-188-02

  ఆజుహ్వానో న ఈడ్యో దేవాఆ వక్షి యజ్ఞియాన్ |
  అగ్నే సహస్రసా అసి || 1-188-03

  ప్రాచీనమ్ బర్హిర్ ఓజసా సహస్రవీరమ్ అస్తృణన్ |
  యత్రాదిత్యా విరాజథ || 1-188-04

  విరాట్ సమ్రాడ్ విభ్వీః ప్రభ్వీర్ బహ్వీశ్ చ భూయసీశ్ చ యాః |
  దురో ఘృతాన్య్ అక్షరన్ || 1-188-05

  సురుక్మే హి సుపేశసాధి శ్రియా విరాజతః |
  ఉషాసావ్ ఏహ సీదతామ్ || 1-188-06

  ప్రథమా హి సువాచసా హోతారా దైవ్యా కవీ |
  యజ్ఞం నో యక్షతామ్ ఇమమ్ || 1-188-07

  భారతీళే సరస్వతి యా వః సర్వా ఉపబ్రువే |
  తా నశ్ చోదయత శ్రియే || 1-188-08

  త్వష్టా రూపాణి హి ప్రభుః పశూన్ విశ్వాన్ సమానజే |
  తేషాం న స్ఫాతిమ్ ఆ యజ || 1-188-09

  ఉప త్మన్యా వనస్పతే పాథో దేవేభ్యః సృజ |
  అగ్నిర్ హవ్యాని సిష్వదత్ || 1-188-10

  పురోగా అగ్నిర్ దేవానాం గాయత్రేణ సమ్ అజ్యతే |
  స్వాహాకృతీషు రోచతే || 1-188-11