ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 187)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పితుం ను స్తోషమ్ మహో ధర్మాణం తవిషీమ్ |
  యస్య త్రితో వ్య్ ఓజసా వృత్రం విపర్వమ్ అర్దయత్ || 1-187-01

  స్వాదో పితో మధో పితో వయం త్వా వవృమహే |
  అస్మాకమ్ అవితా భవ || 1-187-02

  ఉప నః పితవ్ ఆ చర శివః శివాభిర్ ఊతిభిః |
  మయోభుర్ అద్విషేణ్యః సఖా సుశేవో అద్వయాః || 1-187-03

  తవ త్యే పితో రసా రజాంస్య్ అను విష్ఠితాః |
  దివి వాతా ఇవ శ్రితాః || 1-187-04

  తవ త్యే పితో దదతస్ తవ స్వాదిష్ఠ తే పితో |
  ప్ర స్వాద్మానో రసానాం తువిగ్రీవా ఇవేరతే || 1-187-05

  త్వే పితో మహానాం దేవానామ్ మనో హితమ్ |
  అకారి చారు కేతునా తవాహిమ్ అవసావధీత్ || 1-187-06

  యద్ అదో పితో అజగన్ వివస్వ పర్వతానామ్ |
  అత్రా చిన్ నో మధో పితో ऽరమ్ భక్షాయ గమ్యాః || 1-187-07

  యద్ అపామ్ ఓషధీనామ్ పరింశమ్ ఆరిశామహే |
  వాతాపే పీవ ఇద్ భవ || 1-187-08

  యత్ తే సోమ గవాశిరో యవాశిరో భజామహే |
  వాతాపే పీవ ఇద్ భవ || 1-187-09

  కరమ్భ ఓషధే భవ పీవో వృక్క ఉదారథిః |
  వాతాపే పీవ ఇద్ భవ || 1-187-10

  తం త్వా వయమ్ పితో వచోభిర్ గావో న హవ్యా సుషూదిమ |
  దేవేభ్యస్ త్వా సధమాదమ్ అస్మభ్యం త్వా సధమాదమ్ || 1-187-11