ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 186)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ న ఇళాభిర్ విదథే సుశస్తి విశ్వానరః సవితా దేవ ఏతు |
  అపి యథా యువానో మత్సథా నో విశ్వం జగద్ అభిపిత్వే మనీషా || 1-186-01

  ఆ నో విశ్వ ఆస్క్రా గమన్తు దేవా మిత్రో అర్యమా వరుణః సజోషాః |
  భువన్ యథా నో విశ్వే వృధాసః కరన్ సుషాహా విథురం న శవః || 1-186-02

  ప్రేష్ఠం వో అతిథిం గృణీషే ऽగ్నిం శస్తిభిస్ తుర్వణిః సజోషాః |
  అసద్ యథా నో వరుణః సుకీర్తిర్ ఇషశ్ చ పర్షద్ అరిగూర్తః సూరిః || 1-186-03

  ఉప వ ఏషే నమసా జిగీషోషాసానక్తా సుదుఘేవ ధేనుః |
  సమానే అహన్ విమిమానో అర్కం విషురూపే పయసి సస్మిన్న్ ఊధన్ || 1-186-04

  ఉత నో ऽహిర్ బుధ్న్యో మయస్ కః శిశుం న పిప్యుషీవ వేతి సిన్ధుః |
  యేన నపాతమ్ అపాం జునామ మనోజువో వృషణో యం వహన్తి || 1-186-05

  ఉత న ఈం త్వష్టా గన్త్వ్ అచ్ఛా స్మత్ సూరిభిర్ అభిపిత్వే సజోషాః |
  ఆ వృత్రహేన్ద్రశ్ చర్షణిప్రాస్ తువిష్టమో నరాం న ఇహ గమ్యాః || 1-186-06

  ఉత న ఈమ్ మతయో ऽశ్వయోగాః శిశుం న గావస్ తరుణం రిహన్తి |
  తమ్ ఈం గిరో జనయో న పత్నీః సురభిష్టమం నరాం నసన్త || 1-186-07

  ఉత న ఈమ్ మరుతో వృద్ధసేనాః స్మద్ రోదసీ సమనసః సదన్తు |
  పృషదశ్వాసో ऽవనయో న రథా రిశాదసో మిత్రయుజో న దేవాః || 1-186-08

  ప్ర ను యద్ ఏషామ్ మహినా చికిత్రే ప్ర యుఞ్జతే ప్రయుజస్ తే సువృక్తి |
  అధ యద్ ఏషాం సుదినే న శరుర్ విశ్వమ్ ఏరిణమ్ ప్రుషాయన్త సేనాః || 1-186-09

  ప్రో అశ్వినావ్ అవసే కృణుధ్వమ్ ప్ర పూషణం స్వతవసో హి సన్తి |
  అద్వేషో విష్ణుర్ వాత ఋభుక్షా అచ్ఛా సుమ్నాయ వవృతీయ దేవాన్ || 1-186-10

  ఇయం సా వో అస్మే దీధితిర్ యజత్రా అపిప్రాణీ చ సదనీ చ భూయాః |
  ని యా దేవేషు యతతే వసూయుర్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-186-11