ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 185)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కతరా పూర్వా కతరాపరాయోః కథా జాతే కవయః కో వి వేద |
  విశ్వం త్మనా బిభృతో యద్ ధ నామ వి వర్తేతే అహనీ చక్రియేవ || 1-185-01

  భూరిం ద్వే అచరన్తీ చరన్తమ్ పద్వన్తం గర్భమ్ అపదీ దధాతే |
  నిత్యం న సూనుమ్ పిత్రోర్ ఉపస్థే ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-02

  అనేహో దాత్రమ్ అదితేర్ అనర్వం హువే స్వర్వద్ అవధం నమస్వత్ |
  తద్ రోదసీ జనయతం జరిత్రే ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-03

  అతప్యమానే అవసావన్తీ అను ష్యామ రోదసీ దేవపుత్రే |
  ఉభే దేవానామ్ ఉభయేభిర్ అహ్నాం ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-04

  సంగచ్ఛమానే యువతీ సమన్తే స్వసారా జామీ పిత్రోర్ ఉపస్థే |
  అభిజిఘ్రన్తీ భువనస్య నాభిం ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-05

  ఉర్వీ సద్మనీ బృహతీ ఋతేన హువే దేవానామ్ అవసా జనిత్రీ |
  దధాతే యే అమృతం సుప్రతీకే ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-06

  ఉర్వీ పృథ్వీ బహులే దూరేన్తే ఉప బ్రువే నమసా యజ్ఞే అస్మిన్ |
  దధాతే యే సుభగే సుప్రతూర్తీ ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-07

  దేవాన్ వా యచ్ చకృమా కచ్ చిద్ ఆగః సఖాయం వా సదమ్ ఇజ్ జాస్పతిం వా |
  ఇయం ధీర్ భూయా అవయానమ్ ఏషాం ద్యావా రక్షతమ్ పృథివీ నో అభ్వాత్ || 1-185-08

  ఉభా శంసా నర్యా మామ్ అవిష్టామ్ ఉభే మామ్ ఊతీ అవసా సచేతామ్ |
  భూరి చిద్ అర్యః సుదాస్తరాయేషా మదన్త ఇషయేమ దేవాః || 1-185-09

  ఋతం దివే తద్ అవోచమ్ పృథివ్యా అభిశ్రావాయ ప్రథమం సుమేధాః |
  పాతామ్ అవద్యాద్ దురితాద్ అభీకే పితా మాతా చ రక్షతామ్ అవోభిః || 1-185-10

  ఇదం ద్యావాపృథివీ సత్యమ్ అస్తు పితర్ మాతర్ యద్ ఇహోపబ్రువే వామ్ |
  భూతం దేవానామ్ అవమే అవోభిర్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-185-11