ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 184)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తా వామ్ అద్య తావ్ అపరం హువేమోచ్ఛన్త్యామ్ ఉషసి వహ్నిర్ ఉక్థైః |
  నాసత్యా కుహ చిత్ సన్తావ్ అర్యో దివో నపాతా సుదాస్తరాయ || 1-184-01

  అస్మే ఊ షు వృషణా మాదయేథామ్ ఉత్ పణీహతమ్ ఊర్మ్యా మదన్తా |
  శ్రుతమ్ మే అచ్ఛోక్తిభిర్ మతీనామ్ ఏష్టా నరా నిచేతారా చ కర్ణైః || 1-184-02

  శ్రియే పూషన్న్ ఇషుకృతేవ దేవా నాసత్యా వహతుం సూర్యాయాః |
  వచ్యన్తే వాం కకుహా అప్సు జాతా యుగా జూర్ణేవ వరుణస్య భూరేః || 1-184-03

  అస్మే సా వామ్ మాధ్వీ రాతిర్ అస్తు స్తోమం హినోతమ్ మాన్యస్య కారోః |
  అను యద్ వాం శ్రవస్యా సుదానూ సువీర్యాయ చర్షణయో మదన్తి || 1-184-04

  ఏష వాం స్తోమో అశ్వినావ్ అకారి మానేభిర్ మఘవానా సువృక్తి |
  యాతం వర్తిస్ తనయాయ త్మనే చాగస్త్యే నాసత్యా మదన్తా || 1-184-05

  అతారిష్మ తమసస్ పారమ్ అస్య ప్రతి వాం స్తోమో అశ్వినావ్ అధాయి |
  ఏహ యాతమ్ పథిభిర్ దేవయానైర్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-184-06