ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ ష్య దేవః సవితా సవాయ శశ్వత్తమం తదపా వహ్నిర్ అస్థాత్ |
  నూనం దేవేభ్యో వి హి ధాతి రత్నమ్ అథాభజద్ వీతిహోత్రం స్వస్తౌ || 2-038-01

  విశ్వస్య హి శ్రుష్టయే దేవ ఊర్ధ్వః ప్ర బాహవా పృథుపాణిః సిసర్తి |
  ఆపశ్ చిద్ అస్య వ్రత ఆ నిమృగ్రా అయం చిద్ వాతో రమతే పరిజ్మన్ || 2-038-02

  ఆశుభిశ్ చిద్ యాన్ వి ముచాతి నూనమ్ అరీరమద్ అతమానం చిద్ ఏతోః |
  అహ్యర్షూణాం చిన్ న్య్ అయాఅవిష్యామ్ అను వ్రతం సవితుర్ మోక్య్ ఆగాత్ || 2-038-03

  పునః సమ్ అవ్యద్ వితతం వయన్తీ మధ్యా కర్తోర్ న్య్ అధాచ్ ఛక్మ ధీరః |
  ఉత్ సంహాయాస్థాద్ వ్య్ ఋతూఅదర్ధర్ అరమతిః సవితా దేవ ఆగాత్ || 2-038-04

  నానౌకాంసి దుర్యో విశ్వమ్ ఆయుర్ వి తిష్ఠతే ప్రభవః శోకో అగ్నేః |
  జ్యేష్ఠమ్ మాతా సూనవే భాగమ్ ఆధాద్ అన్వ్ అస్య కేతమ్ ఇషితం సవిత్రా || 2-038-05

  సమావవర్తి విష్ఠితో జిగీషుర్ విశ్వేషాం కామశ్ చరతామ్ అమాభూత్ |
  శశ్వాఅపో వికృతం హిత్వ్య్ ఆగాద్ అను వ్రతం సవితుర్ దైవ్యస్య || 2-038-06

  త్వయా హితమ్ అప్యమ్ అప్సు భాగం ధన్వాన్వ్ ఆ మృగయసో వి తస్థుః |
  వనాని విభ్యో నకిర్ అస్య తాని వ్రతా దేవస్య సవితుర్ మినన్తి || 2-038-07

  యాద్రాధ్యం వరుణో యోనిమ్ అప్యమ్ అనిశితం నిమిషి జర్భురాణః |
  విశ్వో మార్తాణ్డో వ్రజమ్ ఆ పశుర్ గాత్ స్థశో జన్మాని సవితా వ్య్ ఆకః || 2-038-08

  న యస్యేన్ద్రో వరుణో న మిత్రో వ్రతమ్ అర్యమా న మినన్తి రుద్రః |
  నారాతయస్ తమ్ ఇదం స్వస్తి హువే దేవం సవితారం నమోభిః || 2-038-09

  భగం ధియం వాజయన్తః పురంధిం నరాశంసో గ్నాస్పతిర్ నో అవ్యాః |
  ఆయే వామస్య సంగథే రయీణామ్ ప్రియా దేవస్య సవితుః స్యామ || 2-038-10

  అస్మభ్యం తద్ దివో అద్భ్యః పృథివ్యాస్ త్వయా దత్తం కామ్యం రాధ ఆ గాత్ |
  శం యత్ స్తోతృభ్య ఆపయే భవాత్య్ ఉరుశంసాయ సవితర్ జరిత్రే || 2-038-11