ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  గ్రావాణేవ తద్ ఇద్ అర్థం జరేథే గృధ్రేవ వృక్షం నిధిమన్తమ్ అచ్ఛ |
  బ్రహ్మాణేవ విదథ ఉక్థశాసా దూతేవ హవ్యా జన్యా పురుత్రా || 2-039-01

  ప్రాతర్యావాణా రథ్యేవ వీరాజేవ యమా వరమ్ ఆ సచేథే |
  మేనే ఇవ తన్వా శుమ్భమానే దమ్పతీవ క్రతువిదా జనేషు || 2-039-02

  శృఙ్గేవ నః ప్రథమా గన్తమ్ అర్వాక్ ఛఫావ్ ఇవ జర్భురాణా తరోభిః |
  చక్రవాకేవ ప్రతి వస్తోర్ ఉస్రార్వాఞ్చా యాతం రథ్యేవ శక్రా || 2-039-03

  నావేవ నః పారయతం యుగేవ నభ్యేవ న ఉపధీవ ప్రధీవ |
  శ్వానేవ నో అరిషణ్యా తనూనాం ఖృగలేవ విస్రసః పాతమ్ అస్మాన్ || 2-039-04

  వాతేవాజుర్యా నద్యేవ రీతిర్ అక్షీ ఇవ చక్షుషా యాతమ్ అర్వాక్ |
  హస్తావ్ ఇవ తన్వే శమ్భవిష్ఠా పాదేవ నో నయతం వస్యో అచ్ఛ || 2-039-05

  ఓష్ఠావ్ ఇవ మధ్వ్ ఆస్నే వదన్తా స్తనావ్ ఇవ పిప్యతం జీవసే నః |
  నాసేవ నస్ తన్వో రక్షితారా కర్ణావ్ ఇవ సుశ్రుతా భూతమ్ అస్మే || 2-039-06

  హస్తేవ శక్తిమ్ అభి సందదీ నః క్షామేవ నః సమ్ అజతం రజాంసి |
  ఇమా గిరో అశ్వినా యుష్మయన్తీః క్ష్ణోత్రేణేవ స్వధితిం సం శిశీతమ్ || 2-039-07

  ఏతాని వామ్ అశ్వినా వర్ధనాని బ్రహ్మ స్తోమం గృత్సమదాసో అక్రన్ |
  తాని నరా జుజుషాణోప యాతమ్ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-039-08