ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మన్దస్వ హోత్రాద్ అను జోషమ్ అన్ధసో ऽధ్వర్యవః స పూర్ణాం వష్ట్య్ ఆసిచమ్ |
  తస్మా ఏతమ్ భరత తద్వశో దదిర్ హోత్రాద్ సోమం ద్రవిణోదః పిబ ఋతుభిః || 2-037-01

  యమ్ ఉ పూర్వమ్ అహువే తమ్ ఇదం హువే సేద్ ఉ హవ్యో దదిర్ యో నామ పత్యతే |
  అధ్వర్యుభిః ప్రస్థితం సోమ్యమ్ మధు పోత్రాత్ సోమం ద్రవిణోదః పిబ ఋతుభిః || 2-037-02

  మేద్యన్తు తే వహ్నయో యేభిర్ ఈయసే ऽరిషణ్యన్ వీళయస్వా వనస్పతే |
  ఆయూయా ధృష్ణో అభిగూర్యా త్వం నేష్ట్రాత్ సోమం ద్రవిణోదః పిబ ఋతుభిః || 2-037-03

  అపాద్ ధోత్రాద్ ఉత పోత్రాద్ అమత్తోత నేష్ట్రాద్ అజుషత ప్రయో హితమ్ |
  తురీయమ్ పాత్రమ్ అమృక్తమ్ అమర్త్యం ద్రవిణోదాః పిబతు ద్రావిణోదసః || 2-037-04

  అర్వాఞ్చమ్ అద్య యయ్యం నృవాహణం రథం యుఞ్జాథామ్ ఇహ వాం విమోచనమ్ |
  పృఙ్క్తం హవీంషి మధునా హి కం గతమ్ అథా సోమమ్ పిబతం వాజినీవసూ || 2-037-05

  జోష్య్ అగ్నే సమిధం జోష్య్ ఆహుతిం జోషి బ్రహ్మ జన్యం జోషి సుష్టుతిమ్ |
  విశ్వేభిర్ విశ్వాఋతునా వసో మహ ఉశన్ దేవాఉశతః పాయయా హవిః || 2-037-06