ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తుభ్యం హిన్వానో వసిష్ట గా అపో ऽధుక్షన్ సీమ్ అవిభిర్ అద్రిభిర్ నరః |
  పిబేన్ద్ర స్వాహా ప్రహుతం వషట్కృతం హోత్రాద్ ఆ సోమమ్ ప్రథమో య ఈశిషే || 2-036-01

  యజ్ఞైః సమ్మిశ్లాః పృషతీభిర్ ఋష్టిభిర్ యామఞ్ ఛుభ్రాసో అఞ్జిషు ప్రియా ఉత |
  ఆసద్యా బర్హిర్ భరతస్య సూనవః పోత్రాద్ ఆ సోమమ్ పిబతా దివో నరః || 2-036-02

  అమేవ నః సుహవా ఆ హి గన్తన ని బర్హిషి సదతనా రణిష్టన |
  అథా మన్దస్వ జుజుషాణో అన్ధసస్ త్వష్టర్ దేవేభిర్ జనిభిః సుమద్గణః || 2-036-03

  ఆ వక్షి దేవాఇహ విప్ర యక్షి చోశన్ హోతర్ ని షదా యోనిషు త్రిషు |
  ప్రతి వీహి ప్రస్థితం సోమ్యమ్ మధు పిబాగ్నీధ్రాత్ తవ భాగస్య తృప్ణుహి || 2-036-04

  ఏష స్య తే తన్వో నృమ్ణవర్ధనః సహ ఓజః ప్రదివి బాహ్వోర్ హితః |
  తుభ్యం సుతో మఘవన్ తుభ్యమ్ ఆభృతస్ త్వమ్ అస్య బ్రాహ్మణాద్ ఆ తృపత్ పిబ || 2-036-05

  జుషేథాం యజ్ఞమ్ బోధతం హవస్య మే సత్తో హోతా నివిదః పూర్వ్యా అను |
  అచ్ఛా రాజానా నమ ఏత్య్ ఆవృతమ్ ప్రశాస్త్రాద్ ఆ పిబతం సోమ్యమ్ మధు || 2-036-06