ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపేమ్ అసృక్షి వాజయుర్ వచస్యాం చనో దధీత నాద్యో గిరో మే |
  అపాం నపాద్ ఆశుహేమా కువిత్ స సుపేశసస్ కరతి జోషిషద్ ధి || 2-035-01

  ఇమం స్వ్ అస్మై హృద ఆ సుతష్టమ్ మన్త్రం వోచేమ కువిద్ అస్య వేదత్ |
  అపాం నపాద్ అసుర్యస్య మహ్నా విశ్వాన్య్ అర్యో భువనా జజాన || 2-035-02

  సమ్ అన్యా యన్త్య్ ఉప యన్త్య్ అన్యాః సమానమ్ ఊర్వం నద్యః పృణన్తి |
  తమ్ ఊ శుచిం శుచయో దీదివాంసమ్ అపాం నపాతమ్ పరి తస్థుర్ ఆపః || 2-035-03

  తమ్ అస్మేరా యువతయో యువానమ్ మర్మృజ్యమానాః పరి యన్త్య్ ఆపః |
  స శుక్రేభిః శిక్వభీ రేవద్ అస్మే దీదాయానిధ్మో ఘృతనిర్ణిగ్ అప్సు || 2-035-04

  అస్మై తిస్రో అవ్యథ్యాయ నారీర్ దేవాయ దేవీర్ దిధిషన్త్య్ అన్నమ్ |
  కృతా ఇవోప హి ప్రసర్స్రే అప్సు స పీయూషం ధయతి పూర్వసూనామ్ || 2-035-05

  అశ్వస్యాత్ర జనిమాస్య చ స్వర్ ద్రుహో రిషః సమ్పృచః పాహి సూరీన్ |
  ఆమాసు పూర్షు పరో అప్రమృష్యం నారాతయో వి నశన్ నానృతాని || 2-035-06

  స్వ ఆ దమే సుదుఘా యస్య ధేనుః స్వధామ్ పీపాయ సుభ్వ్ అన్నమ్ అత్తి |
  సో అపాం నపాద్ ఊర్జయన్న్ అప్స్వ్ అన్తర్ వసుదేయాయ విధతే వి భాతి || 2-035-07

  యో అప్స్వ్ ఆ శుచినా దైవ్యేన ఋతావాజస్ర ఉర్వియా విభాతి |
  వయా ఇద్ అన్యా భువనాన్య్ అస్య ప్ర జాయన్తే వీరుధశ్ చ ప్రజాభిః || 2-035-08

  అపాం నపాద్ ఆ హ్య్ అస్థాద్ ఉపస్థం జిహ్మానామ్ ఊర్ధ్వో విద్యుతం వసానః |
  తస్య జ్యేష్ఠమ్ మహిమానం వహన్తీర్ హిరణ్యవర్ణాః పరి యన్తి యహ్వీః || 2-035-09

  హిరణ్యరూపః స హిరణ్యసందృగ్ అపాం నపాత్ సేద్ ఉ హిరణ్యవర్ణః |
  హిరణ్యయాత్ పరి యోనేర్ నిషద్యా హిరణ్యదా దదత్య్ అన్నమ్ అస్మై || 2-035-10

  తద్ అస్యానీకమ్ ఉత చారు నామాపీచ్యం వర్ధతే నప్తుర్ అపామ్ |
  యమ్ ఇన్ధతే యువతయః సమ్ ఇత్థా హిరణ్యవర్ణం ఘృతమ్ అన్నమ్ అస్య || 2-035-11

  అస్మై బహూనామ్ అవమాయ సఖ్యే యజ్ఞైర్ విధేమ నమసా హవిర్భిః |
  సం సాను మార్జ్మి దిధిషామి బిల్మైర్ దధామ్య్ అన్నైః పరి వన్ద ఋగ్భిః || 2-035-12

  స ఈం వృషాజనయత్ తాసు గర్భం స ఈం శిశుర్ ధయతి తం రిహన్తి |
  సో అపాం నపాద్ అనభిమ్లాతవర్ణో ऽన్యస్యేవేహ తన్వా వివేష || 2-035-13

  అస్మిన్ పదే పరమే తస్థివాంసమ్ అధ్వస్మభిర్ విశ్వహా దీదివాంసమ్ |
  ఆపో నప్త్రే ఘృతమ్ అన్నం వహన్తీః స్వయమ్ అత్కైః పరి దీయన్తి యహ్వీః || 2-035-14

  అయాంసమ్ అగ్నే సుక్షితిం జనాయాయాంసమ్ ఉ మఘవద్భ్యః సువృక్తిమ్ |
  విశ్వం తద్ భద్రం యద్ అవన్తి దేవా బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-035-15