ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ధారావరా మరుతో ధృష్ణ్వోజసో మృగా న భీమాస్ తవిషీభిర్ అర్చినః |
  అగ్నయో న శుశుచానా ఋజీషిణో భృమిం ధమన్తో అప గా అవృణ్వత || 2-034-01

  ద్యావో న స్తృభిశ్ చితయన్త ఖాదినో వ్య్ అభ్రియా న ద్యుతయన్త వృష్టయః |
  రుద్రో యద్ వో మరుతో రుక్మవక్షసో వృషాజని పృశ్ణ్యాః శుక్ర ఊధని || 2-034-02

  ఉక్షన్తే అశ్వాఅత్యాఇవాజిషు నదస్య కర్ణైస్ తురయన్త ఆశుభిః |
  హిరణ్యశిప్రా మరుతో దవిధ్వతః పృక్షం యాథ పృషతీభిః సమన్యవః || 2-034-03

  పృక్షే తా విశ్వా భువనా వవక్షిరే మిత్రాయ వా సదమ్ ఆ జీరదానవః |
  పృషదశ్వాసో అనవభ్రరాధస ఋజిప్యాసో న వయునేషు ధూర్షదః || 2-034-04

  ఇన్ధన్వభిర్ ధేనుభీ రప్శదూధభిర్ అధ్వస్మభిః పథిభిర్ భ్రాజదృష్టయః |
  ఆ హంసాసో న స్వసరాణి గన్తన మధోర్ మదాయ మరుతః సమన్యవః || 2-034-05

  ఆ నో బ్రహ్మాణి మరుతః సమన్యవో నరాం న శంసః సవనాని గన్తన |
  అశ్వామ్ ఇవ పిప్యత ధేనుమ్ ఊధని కర్తా ధియం జరిత్రే వాజపేశసమ్ || 2-034-06

  తం నో దాత మరుతో వాజినం రథ ఆపానమ్ బ్రహ్మ చితయద్ దివే-దివే |
  ఇషం స్తోతృభ్యో వృజనేషు కారవే సనిమ్ మేధామ్ అరిష్టం దుష్టరం సహః || 2-034-07

  యద్ యుఞ్జతే మరుతో రుక్మవక్షసో ऽశ్వాన్ రథేషు భగ ఆ సుదానవః |
  ధేనుర్ న శిశ్వే స్వసరేషు పిన్వతే జనాయ రాతహవిషే మహీమ్ ఇషమ్ || 2-034-08

  యో నో మరుతో వృకతాతి మర్త్యో రిపుర్ దధే వసవో రక్షతా రిషః |
  వర్తయత తపుషా చక్రియాభి తమ్ అవ రుద్రా అశసో హన్తనా వధః || 2-034-09

  చిత్రం తద్ వో మరుతో యామ చేకితే పృశ్న్యా యద్ ఊధర్ అప్య్ ఆపయో దుహుః |
  యద్ వా నిదే నవమానస్య రుద్రియాస్ త్రితం జరాయ జురతామ్ అదాభ్యాః || 2-034-10

  తాన్ వో మహో మరుత ఏవయావ్నో విష్ణోర్ ఏషస్య ప్రభృథే హవామహే |
  హిరణ్యవర్ణాన్ కకుహాన్ యతస్రుచో బ్రహ్మణ్యన్తః శంస్యం రాధ ఈమహే || 2-034-11

  తే దశగ్వాః ప్రథమా యజ్ఞమ్ ఊహిరే తే నో హిన్వన్తూషసో వ్యుష్టిషు |
  ఉషా న రామీర్ అరుణైర్ అపోర్ణుతే మహో జ్యోతిషా శుచతా గోర్ణసా || 2-034-12

  తే క్షోణీభిర్ అరుణేభిర్ నాఞ్జిభీ రుద్రా ఋతస్య సదనేషు వావృధుః |
  నిమేఘమానా అత్యేన పాజసా సుశ్చన్ద్రం వర్ణం దధిరే సుపేశసమ్ || 2-034-13

  తాఇయానో మహి వరూథమ్ ఊతయ ఉప ఘేద్ ఏనా నమసా గృణీమసి |
  త్రితో న యాన్ పఞ్చ హోతౄన్ అభిష్టయ ఆవవర్తద్ అవరాఞ్ చక్రియావసే || 2-034-14

  యయా రధ్రమ్ పారయథాత్య్ అంహో యయా నిదో ముఞ్చథ వన్దితారమ్ |
  అర్వాచీ సా మరుతో యా వ ఊతిర్ ఓ షు వాశ్రేవ సుమతిర్ జిగాతు || 2-034-15