ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ తే పితర్ మరుతాం సుమ్నమ్ ఏతు మా నః సూర్యస్య సందృశో యుయోథాః |
  అభి నో వీరో అర్వతి క్షమేత ప్ర జాయేమహి రుద్ర ప్రజాభిః || 2-033-01

  త్వాదత్తేభీ రుద్ర శంతమేభిః శతం హిమా అశీయ భేషజేభిః |
  వ్య్ అస్మద్ ద్వేషో వితరం వ్య్ అంహో వ్య్ అమీవాశ్ చాతయస్వా విషూచీః || 2-033-02

  శ్రేష్ఠో జాతస్య రుద్ర శ్రియాసి తవస్తమస్ తవసాం వజ్రబాహో |
  పర్షి ణః పారమ్ అంహసః స్వస్తి విశ్వా అభీతీ రపసో యుయోధి || 2-033-03

  మా త్వా రుద్ర చుక్రుధామా నమోభిర్ మా దుష్టుతీ వృషభ మా సహూతీ |
  ఉన్ నో వీరాఅర్పయ భేషజేభిర్ భిషక్తమం త్వా భిషజాం శృణోమి || 2-033-04

  హవీమభిర్ హవతే యో హవిర్భిర్ అవ స్తోమేభీ రుద్రం దిషీయ |
  ఋదూదరః సుహవో మా నో అస్యై బభ్రుః సుశిప్రో రీరధన్ మనాయై || 2-033-05

  ఉన్ మా మమన్ద వృషభో మరుత్వాన్ త్వక్షీయసా వయసా నాధమానమ్ |
  ఘృణీవ ఛాయామ్ అరపా అశీయా వివాసేయం రుద్రస్య సుమ్నమ్ || 2-033-06

  క్వ స్య తే రుద్ర మృళయాకుర్ హస్తో యో అస్తి భేషజో జలాషః |
  అపభర్తా రపసో దైవ్యస్యాభీ ను మా వృషభ చక్షమీథాః || 2-033-07

  ప్ర బభ్రవే వృషభాయ శ్వితీచే మహో మహీం సుష్టుతిమ్ ఈరయామి |
  నమస్యా కల్మలీకినం నమోభిర్ గృణీమసి త్వేషం రుద్రస్య నామ || 2-033-08

  స్థిరేభిర్ అఙ్గైః పురురూప ఉగ్రో బభ్రుః శుక్రేభిః పిపిశే హిరణ్యైః |
  ఈశానాద్ అస్య భువనస్య భూరేర్ న వా ఉ యోషద్ రుద్రాద్ అసుర్యమ్ || 2-033-09

  అర్హన్ బిభర్షి సాయకాని ధన్వార్హన్ నిష్కం యజతం విశ్వరూపమ్ |
  అర్హన్న్ ఇదం దయసే విశ్వమ్ అభ్వం న వా ఓజీయో రుద్ర త్వద్ అస్తి || 2-033-10

  స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానమ్ మృగం న భీమమ్ ఉపహత్నుమ్ ఉగ్రమ్ |
  మృళా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో ऽన్యం తే అస్మన్ ని వపన్తు సేనాః || 2-033-11

  కుమారశ్ చిత్ పితరం వన్దమానమ్ ప్రతి నానామ రుద్రోపయన్తమ్ |
  భూరేర్ దాతారం సత్పతిం గృణీషే స్తుతస్ త్వమ్ భేషజా రాస్య్ అస్మే || 2-033-12

  యా వో భేషజా మరుతః శుచీని యా శంతమా వృషణో యా మయోభు |
  యాని మనుర్ అవృణీతా పితా నస్ తా శం చ యోశ్ చ రుద్రస్య వశ్మి || 2-033-13

  పరి ణో హేతీ రుద్రస్య వృజ్యాః పరి త్వేషస్య దుర్మతిర్ మహీ గాత్ |
  అవ స్థిరా మఘవద్భ్యస్ తనుష్వ మీఢ్వస్ తోకాయ తనయాయ మృళ || 2-033-14

  ఏవా బభ్రో వృషభ చేకితాన యథా దేవ న హృణీషే న హంసి |
  హవనశ్రున్ నో రుద్రేహ బోధి బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-033-15