ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్య మే ద్యావాపృథివీ ఋతాయతో భూతమ్ అవిత్రీ వచసః సిషాసతః |
  యయోర్ ఆయుః ప్రతరం తే ఇదమ్ పుర ఉపస్తుతే వసూయుర్ వామ్ మహో దధే || 2-032-01

  మా నో గుహ్యా రిప ఆయోర్ అహన్ దభన్ మా న ఆభ్యో రీరధో దుచ్ఛునాభ్యః |
  మా నో వి యౌః సఖ్యా విద్ధి తస్య నః సుమ్నాయతా మనసా తత్ త్వేమహే || 2-032-02

  అహేళతా మనసా శ్రుష్టిమ్ ఆ వహ దుహానాం ధేనుమ్ పిప్యుషీమ్ అసశ్చతమ్ |
  పద్యాభిర్ ఆశుం వచసా చ వాజినం త్వాం హినోమి పురుహూత విశ్వహా || 2-032-03

  రాకామ్ అహం సుహవాం సుష్టుతీ హువే శృణోతు నః సుభగా బోధతు త్మనా |
  సీవ్యత్వ్ అపః సూచ్యాచ్ఛిద్యమానయా దదాతు వీరం శతదాయమ్ ఉక్థ్యమ్ || 2-032-04

  యాస్ తే రాకే సుమతయః సుపేశసో యాభిర్ దదాసి దాశుషే వసూని |
  తాభిర్ నో అద్య సుమనా ఉపాగహి సహస్రపోషం సుభగే రరాణా || 2-032-05

  సినీవాలి పృథుష్టుకే యా దేవానామ్ అసి స్వసా |
  జుషస్వ హవ్యమ్ ఆహుతమ్ ప్రజాం దేవి దిదిడ్ఢి నః || 2-032-06

  యా సుబాహుః స్వఙ్గురిః సుషూమా బహుసూవరీ |
  తస్యై విశ్పత్న్యై హవిః సినీవాల్యై జుహోతన || 2-032-07

  యా గుఙ్గూర్ యా సినీవాలీ యా రాకా యా సరస్వతీ |
  ఇన్ద్రాణీమ్ అహ్వ ఊతయే వరుణానీం స్వస్తయే || 2-032-08