ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్మాకమ్ మిత్రావరుణావతం రథమ్ ఆదిత్యై రుద్రైర్ వసుభిః సచాభువా |
  ప్ర యద్ వయో న పప్తన్ వస్మనస్ పరి శ్రవస్యవో హృషీవన్తో వనర్షదః || 2-031-01

  అధ స్మా న ఉద్ అవతా సజోషసో రథం దేవాసో అభి విక్షు వాజయుమ్ |
  యద్ ఆశవః పద్యాభిస్ తిత్రతో రజః పృథివ్యాః సానౌ జఙ్ఘనన్త పాణిభిః || 2-031-02

  ఉత స్య న ఇన్ద్రో విశ్వచర్షణిర్ దివః శర్ధేన మారుతేన సుక్రతుః |
  అను ను స్థాత్య్ అవృకాభిర్ ఊతిభీ రథమ్ మహే సనయే వాజసాతయే || 2-031-03

  ఉత స్య దేవో భువనస్య సక్షణిస్ త్వష్టా గ్నాభిః సజోషా జూజువద్ రథమ్ |
  ఇళా భగో బృహద్దివోత రోదసీ పూషా పురంధిర్ అశ్వినావ్ అధా పతీ || 2-031-04

  ఉత త్యే దేవీ సుభగే మిథూదృశోషాసానక్తా జగతామ్ అపీజువా |
  స్తుషే యద్ వామ్ పృథివి నవ్యసా వచ స్థాతుశ్ చ వయస్ త్రివయా ఉపస్తిరే || 2-031-05

  ఉత వః శంసమ్ ఉశిజామ్ ఇవ శ్మస్య్ అహిర్ బుధ్న్యో ऽజ ఏకపాద్ ఉత |
  త్రిత ఋభుక్షాః సవితా చనో దధే ऽపాం నపాద్ ఆశుహేమా ధియా శమి || 2-031-06

  ఏతా వో వశ్మ్య్ ఉద్యతా యజత్రా అతక్షన్న్ ఆయవో నవ్యసే సమ్ |
  శ్రవస్యవో వాజం చకానాః సప్తిర్ న రథ్యో అహ ధీతిమ్ అశ్యాః || 2-031-07