ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋతం దేవాయ కృణ్వతే సవిత్ర ఇన్ద్రాయాహిఘ్నే న రమన్త ఆపః |
  అహర్-అహర్ యాత్య్ అక్తుర్ అపాం కియాత్య్ ఆ ప్రథమః సర్గ ఆసామ్ || 2-030-01

  యో వృత్రాయ సినమ్ అత్రాభరిష్యత్ ప్ర తం జనిత్రీ విదుష ఉవాచ |
  పథో రదన్తీర్ అను జోషమ్ అస్మై దివే-దివే ధునయో యన్త్య్ అర్థమ్ || 2-030-02

  ఊర్ధ్వో హ్య్ అస్థాద్ అధ్య్ అన్తరిక్షే ऽధా వృత్రాయ ప్ర వధం జభార |
  మిహం వసాన ఉప హీమ్ అదుద్రోత్ తిగ్మాయుధో అజయచ్ ఛత్రుమ్ ఇన్ద్రః || 2-030-03

  బృహస్పతే తపుషాశ్నేవ విధ్య వృకద్వరసో అసురస్య వీరాన్ |
  యథా జఘన్థ ధృషతా పురా చిద్ ఏవా జహి శత్రుమ్ అస్మాకమ్ ఇన్ద్ర || 2-030-04

  అవ క్షిప దివో అశ్మానమ్ ఉచ్చా యేన శత్రుమ్ మన్దసానో నిజూర్వాః |
  తోకస్య సాతౌ తనయస్య భూరేర్ అస్మాఅర్ధం కృణుతాద్ ఇన్ద్ర గోనామ్ || 2-030-05

  ప్ర హి క్రతుం వృహథో యం వనుథో రధ్రస్య స్థో యజమానస్య చోదౌ |
  ఇన్ద్రాసోమా యువమ్ అస్మాఅవిష్టమ్ అస్మిన్ భయస్థే కృణుతమ్ ఉలోకమ్ || 2-030-06

  న మా తమన్ న శ్రమన్ నోత తన్ద్రన్ న వోచామ మా సునోతేతి సోమమ్ |
  యో మే పృణాద్ యో దదద్ యో నిబోధాద్ యో మా సున్వన్తమ్ ఉప గోభిర్ ఆయత్ || 2-030-07

  సరస్వతి త్వమ్ అస్మాఅవిడ్ఢి మరుత్వతీ ధృషతీ జేషి శత్రూన్ |
  త్యం చిచ్ ఛర్ధన్తం తవిషీయమాణమ్ ఇన్ద్రో హన్తి వృషభం శణ్డికానామ్ || 2-030-08

  యో నః సనుత్య ఉత వా జిఘత్నుర్ అభిఖ్యాయ తం తిగితేన విధ్య |
  బృహస్పత ఆయుధైర్ జేషి శత్రూన్ ద్రుహే రీషన్తమ్ పరి ధేహి రాజన్ || 2-030-09

  అస్మాకేభిః సత్వభిః శూర శూరైర్ వీర్యా కృధి యాని తే కర్త్వాని |
  జ్యోగ్ అభూవన్న్ అనుధూపితాసో హత్వీ తేషామ్ ఆ భరా నో వసూని || 2-030-10

  తం వః శర్ధమ్ మారుతం సుమ్నయుర్ గిరోప బ్రువే నమసా దైవ్యం జనమ్ |
  యథా రయిం సర్వవీరం నశామహా అపత్యసాచం శ్రుత్యం దివే-దివే || 2-030-11