ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ధృతవ్రతా ఆదిత్యా ఇషిరా ఆరే మత్ కర్త రహసూర్ ఇవాగః |
  శృణ్వతో వో వరుణ మిత్ర దేవా భద్రస్య విద్వాఅవసే హువే వః || 2-029-01

  యూయం దేవాః ప్రమతిర్ యూయమ్ ఓజో యూయం ద్వేషాంసి సనుతర్ యుయోత |
  అభిక్షత్తారో అభి చ క్షమధ్వమ్ అద్యా చ నో మృళయతాపరం చ || 2-029-02

  కిమ్ ఊ ను వః కృణవామాపరేణ కిం సనేన వసవ ఆప్యేన |
  యూయం నో మిత్రావరుణాదితే చ స్వస్తిమ్ ఇన్ద్రామరుతో దధాత || 2-029-03

  హయే దేవా యూయమ్ ఇద్ ఆపయ స్థ తే మృళత నాధమానాయ మహ్యమ్ |
  మా వో రథో మధ్యమవాళ్ ఋతే భూన్ మా యుష్మావత్స్వ్ ఆపిషు శ్రమిష్మ || 2-029-04

  ప్ర వ ఏకో మిమయ భూర్య్ ఆగో యన్ మా పితేవ కితవం శశాస |
  ఆరే పాశా ఆరే అఘాని దేవా మా మాధి పుత్రే విమ్ ఇవ గ్రభీష్ట || 2-029-05

  అర్వాఞ్చో అద్యా భవతా యజత్రా ఆ వో హార్ది భయమానో వ్యయేయమ్ |
  త్రాధ్వం నో దేవా నిజురో వృకస్య త్రాధ్వం కర్తాద్ అవపదో యజత్రాః || 2-029-06

  మాహమ్ మఘోనో వరుణ ప్రియస్య భూరిదావ్న ఆ విదం శూనమ్ ఆపేః |
  మా రాయో రాజన్ సుయమాద్ అవ స్థామ్ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-029-07