ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదం కవేర్ ఆదిత్యస్య స్వరాజో విశ్వాని సాన్త్య్ అభ్య్ అస్తు మహ్నా |
  అతి యో మన్ద్రో యజథాయ దేవః సుకీర్తిమ్ భిక్షే వరుణస్య భూరేః || 2-028-01

  తవ వ్రతే సుభగాసః స్యామ స్వాధ్యో వరుణ తుష్టువాంసః |
  ఉపాయన ఉషసాం గోమతీనామ్ అగ్నయో న జరమాణా అను ద్యూన్ || 2-028-02

  తవ స్యామ పురువీరస్య శర్మన్న్ ఉరుశంసస్య వరుణ ప్రణేతః |
  యూయం నః పుత్రా అదితేర్ అదబ్ధా అభి క్షమధ్వం యుజ్యాయ దేవాః || 2-028-03

  ప్ర సీమ్ ఆదిత్యో అసృజద్ విధర్తాఋతం సిన్ధవో వరుణస్య యన్తి |
  న శ్రామ్యన్తి న వి ముచన్త్య్ ఏతే వయో న పప్తూ రఘుయా పరిజ్మన్ || 2-028-04

  వి మచ్ ఛ్రథాయ రశనామ్ ఇవాగ ఋధ్యామ తే వరుణ ఖామ్ ఋతస్య |
  మా తన్తుశ్ ఛేది వయతో ధియమ్ మే మా మాత్రా శార్య్ అపసః పుర ఋతోః || 2-028-05

  అపో సు మ్యక్ష వరుణ భియసమ్ మత్ సమ్రాళ్ ఋతావో ऽను మా గృభాయ |
  దామేవ వత్సాద్ వి ముముగ్ధ్య్ అంహో నహి త్వద్ ఆరే నిమిషశ్ చనేశే || 2-028-06

  మా నో వధైర్ వరుణ యే త ఇష్టావ్ ఏనః కృణ్వన్తమ్ అసుర భ్రీణన్తి |
  మా జ్యోతిషః ప్రవసథాని గన్మ వి షూ మృధః శిశ్రథో జీవసే నః || 2-028-07

  నమః పురా తే వరుణోత నూనమ్ ఉతాపరం తువిజాత బ్రవామ |
  త్వే హి కమ్ పర్వతే న శ్రితాన్య్ అప్రచ్యుతాని దూళభ వ్రతాని || 2-028-08

  పర ఋణా సావీర్ అధ మత్కృతాని మాహం రాజన్న్ అన్యకృతేన భోజమ్ |
  అవ్యుష్టా ఇన్ ను భూయసీర్ ఉషాస ఆ నో జీవాన్ వరుణ తాసు శాధి || 2-028-09

  యో మే రాజన్ యుజ్యో వా సఖా వా స్వప్నే భయమ్ భీరవే మహ్యమ్ ఆహ |
  స్తేనో వా యో దిప్సతి నో వృకో వా త్వం తస్మాద్ వరుణ పాహ్య్ అస్మాన్ || 2-028-10

  మాహమ్ మఘోనో వరుణ ప్రియస్య భూరిదావ్న ఆ విదం శూనమ్ ఆపేః |
  మా రాయో రాజన్ సుయమాద్ అవ స్థామ్ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-028-11