ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమా గిర ఆదిత్యేభ్యో ఘృతస్నూః సనాద్ రాజభ్యో జుహ్వా జుహోమి |
  శృణోతు మిత్రో అర్యమా భగో నస్ తువిజాతో వరుణో దక్షో అంశః || 2-027-01

  ఇమం స్తోమం సక్రతవో మే అద్య మిత్రో అర్యమా వరుణో జుషన్త |
  ఆదిత్యాసః శుచయో ధారపూతా అవృజినా అనవద్యా అరిష్టాః || 2-027-02

  త ఆదిత్యాస ఉరవో గభీరా అదబ్ధాసో దిప్సన్తో భూర్యక్షాః |
  అన్తః పశ్యన్తి వృజినోత సాధు సర్వం రాజభ్యః పరమా చిద్ అన్తి || 2-027-03

  ధారయన్త ఆదిత్యాసో జగత్ స్థా దేవా విశ్వస్య భువనస్య గోపాః |
  దీర్ఘాధియో రక్షమాణా అసుర్యమ్ ఋతావానశ్ చయమానా ఋణాని || 2-027-04

  విద్యామ్ ఆదిత్యా అవసో వో అస్య యద్ అర్యమన్ భయ ఆ చిన్ మయోభు |
  యుష్మాకమ్ మిత్రావరుణా ప్రణీతౌ పరి శ్వభ్రేవ దురితాని వృజ్యామ్ || 2-027-05

  సుగో హి వో అర్యమన్ మిత్ర పన్థా అనృక్షరో వరుణ సాధుర్ అస్తి |
  తేనాదిత్యా అధి వోచతా నో యచ్ఛతా నో దుష్పరిహన్తు శర్మ || 2-027-06

  పిపర్తు నో అదితీ రాజపుత్రాతి ద్వేషాంస్య్ అర్యమా సుగేభిః |
  బృహన్ మిత్రస్య వరుణస్య శర్మోప స్యామ పురువీరా అరిష్టాః || 2-027-07

  తిస్రో భూమీర్ ధారయన్ త్రీఉత ద్యూన్ త్రీణి వ్రతా విదథే అన్తర్ ఏషామ్ |
  ఋతేనాదిత్యా మహి వో మహిత్వం తద్ అర్యమన్ వరుణ మిత్ర చారు || 2-027-08

  త్రీ రోచనా దివ్యా ధారయన్త హిరణ్యయాః శుచయో ధారపూతాః |
  అస్వప్నజో అనిమిషా అదబ్ధా ఉరుశంసా ఋజవే మర్త్యాయ || 2-027-09

  త్వం విశ్వేషాం వరుణాసి రాజా యే చ దేవా అసుర యే చ మర్తాః |
  శతం నో రాస్వ శరదో విచక్షే ऽశ్యామాయూంషి సుధితాని పూర్వా || 2-027-10

  న దక్షిణా వి చికితే న సవ్యా న ప్రాచీనమ్ ఆదిత్యా నోత పశ్చా |
  పాక్యా చిద్ వసవో ధీర్యా చిద్ యుష్మానీతో అభయం జ్యోతిర్ అశ్యామ్ || 2-027-11

  యో రాజభ్య ఋతనిభ్యో దదాశ యం వర్ధయన్తి పుష్టయశ్ చ నిత్యాః |
  స రేవాన్ యాతి ప్రథమో రథేన వసుదావా విదథేషు ప్రశస్తః || 2-027-12

  శుచిర్ అపః సూయవసా అదబ్ధ ఉప క్షేతి వృద్ధవయాః సువీరః |
  నకిష్ టం ఘ్నన్త్య్ అన్తితో న దూరాద్ య ఆదిత్యానామ్ భవతి ప్రణీతౌ || 2-027-13

  అదితే మిత్ర వరుణోత మృళ యద్ వో వయం చకృమా కచ్ చిద్ ఆగః |
  ఉర్వ్ అశ్యామ్ అభయం జ్యోతిర్ ఇన్ద్ర మా నో దీర్ఘా అభి నశన్ తమిస్రాః || 2-027-14

  ఉభే అస్మై పీపయతః సమీచీ దివో వృష్టిం సుభగో నామ పుష్యన్ |
  ఉభా క్షయావ్ ఆజయన్ యాతి పృత్సూభావ్ అర్ధౌ భవతః సాధూ అస్మై || 2-027-15

  యా వో మాయా అభిద్రుహే యజత్రాః పాశా ఆదిత్యా రిపవే విచృత్తాః |
  అశ్వీవ తాఅతి యేషం రథేనారిష్టా ఉరావ్ ఆ శర్మన్ స్యామ || 2-027-16

  మాహమ్ మఘోనో వరుణ ప్రియస్య భూరిదావ్న ఆ విదం శూనమ్ ఆపేః |
  మా రాయో రాజన్ సుయమాద్ అవ స్థామ్ బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-027-17