ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋజుర్ ఇచ్ ఛంసో వనవద్ వనుష్యతో దేవయన్న్ ఇద్ అదేవయన్తమ్ అభ్య్ అసత్ |
  సుప్రావీర్ ఇద్ వనవత్ పృత్సు దుష్టరం యజ్వేద్ అయజ్యోర్ వి భజాతి భోజనమ్ || 2-026-01

  యజస్వ వీర ప్ర విహి మనాయతో భద్రమ్ మనః కృణుష్వ వృత్రతూర్యే |
  హవిష్ కృణుష్వ సుభగో యథాససి బ్రహ్మణస్ పతేర్ అవ ఆ వృణీమహే || 2-026-02

  స ఇజ్ జనేన స విశా స జన్మనా స పుత్రైర్ వాజమ్ భరతే ధనా నృభిః |
  దేవానాం యః పితరమ్ ఆవివాసతి శ్రద్ధామనా హవిషా బ్రహ్మణస్ పతిమ్ || 2-026-03

  యో అస్మై హవ్యైర్ ఘృతవద్భిర్ అవిధత్ ప్ర తమ్ ప్రాచా నయతి బ్రహ్మణస్ పతిః |
  ఉరుష్యతీమ్ అంహసో రక్షతీ రిషో ऽంహోశ్ చిద్ అస్మా ఉరుచక్రిర్ అద్భుతః || 2-026-04