ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ధానో అగ్నిం వనవద్ వనుష్యతః కృతబ్రహ్మా శూశువద్ రాతహవ్య ఇత్ |
  జాతేన జాతమ్ అతి స ప్ర సర్సృతే యం-యం యుజం కృణుతే బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-025-01

  వీరేభిర్ వీరాన్ వనవద్ వనుష్యతో గోభీ రయిమ్ పప్రథద్ బోధతి త్మనా |
  తోకం చ తస్య తనయం చ వర్ధతే యం-యం యుజం కృణుతే బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-025-02

  సిన్ధుర్ న క్షోదః శిమీవాఋఘాయతో వృషేవ వధ్రీఅభి వష్ట్య్ ఓజసా |
  అగ్నేర్ ఇవ ప్రసితిర్ నాహ వర్తవే యం-యం యుజం కృణుతే బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-025-03

  తస్మా అర్షన్తి దివ్యా అసశ్చతః స సత్వభిః ప్రథమో గోషు గచ్ఛతి |
  అనిభృష్టతవిషిర్ హన్త్య్ ఓజసా యం-యం యుజం కృణుతే బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-025-04

  తస్మా ఇద్ విశ్వే ధునయన్త సిన్ధవో ऽచ్ఛిద్రా శర్మ దధిరే పురూణి |
  దేవానాం సుమ్నే సుభగః స ఏధతే యం-యం యుజం కృణుతే బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-025-05