ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామ్ ఉపమశ్రవస్తమమ్ |
  జ్యేష్ఠరాజమ్ బ్రహ్మణామ్ బ్రహ్మణస్ పత ఆ నః శృణ్వన్న్ ఊతిభిః సీద సాదనమ్ || 2-023-01

  దేవాశ్ చిత్ తే అసుర్య ప్రచేతసో బృహస్పతే యజ్ఞియమ్ భాగమ్ ఆనశుః |
  ఉస్రా ఇవ సూర్యో జ్యోతిషా మహో విశ్వేషామ్ ఇజ్ జనితా బ్రహ్మణామ్ అసి || 2-023-02

  ఆ విబాధ్యా పరిరాపస్ తమాంసి చ జ్యోతిష్మన్తం రథమ్ ఋతస్య తిష్ఠసి |
  బృహస్పతే భీమమ్ అమిత్రదమ్భనం రక్షోహణం గోత్రభిదం స్వర్విదమ్ || 2-023-03

  సునీతిభిర్ నయసి త్రాయసే జనం యస్ తుభ్యం దాశాన్ న తమ్ అంహో అశ్నవత్ |
  బ్రహ్మద్విషస్ తపనో మన్యుమీర్ అసి బృహస్పతే మహి తత్ తే మహిత్వనమ్ || 2-023-04

  న తమ్ అంహో న దురితం కుతశ్ చన నారాతయస్ తితిరుర్ న ద్వయావినః |
  విశ్వా ఇద్ అస్మాద్ ధ్వరసో వి బాధసే యం సుగోపా రక్షసి బ్రహ్మణస్ పతే || 2-023-05

  త్వం నో గోపాః పథికృద్ విచక్షణస్ తవ వ్రతాయ మతిభిర్ జరామహే |
  బృహస్పతే యో నో అభి హ్వరో దధే స్వా తమ్ మర్మర్తు దుచ్ఛునా హరస్వతీ || 2-023-06

  ఉత వా యో నో మర్చయాద్ అనాగసో ऽరాతీవా మర్తః సానుకో వృకః |
  బృహస్పతే అప తం వర్తయా పథః సుగం నో అస్యై దేవవీతయే కృధి || 2-023-07

  త్రాతారం త్వా తనూనాం హవామహే ऽవస్పర్తర్ అధివక్తారమ్ అస్మయుమ్ |
  బృహస్పతే దేవనిదో ని బర్హయ మా దురేవా ఉత్తరం సుమ్నమ్ ఉన్ నశన్ || 2-023-08

  త్వయా వయం సువృధా బ్రహ్మణస్ పతే స్పార్హా వసు మనుష్యా దదీమహి |
  యా నో దూరే తళితో యా అరాతయో ऽభి సన్తి జమ్భయా తా అనప్నసః || 2-023-09

  త్వయా వయమ్ ఉత్తమం ధీమహే వయో బృహస్పతే పప్రిణా సస్నినా యుజా |
  మా నో దుఃశంసో అభిదిప్సుర్ ఈశత ప్ర సుశంసా మతిభిస్ తారిషీమహి || 2-023-10

  అనానుదో వృషభో జగ్మిర్ ఆహవం నిష్టప్తా శత్రుమ్ పృతనాసు సాసహిః |
  అసి సత్య ఋణయా బ్రహ్మణస్ పత ఉగ్రస్య చిద్ దమితా వీళుహర్షిణః || 2-023-11

  అదేవేన మనసా యో రిషణ్యతి శాసామ్ ఉగ్రో మన్యమానో జిఘాంసతి |
  బృహస్పతే మా ప్రణక్ తస్య నో వధో ని కర్మ మన్యుం దురేవస్య శర్ధతః || 2-023-12

  భరేషు హవ్యో నమసోపసద్యో గన్తా వాజేషు సనితా ధనం-ధనమ్ |
  విశ్వా ఇద్ అర్యో అభిదిప్స్వో మృధో బృహస్పతిర్ వి వవర్హా రథాఇవ || 2-023-13

  తేజిష్ఠయా తపనీ రక్షసస్ తప యే త్వా నిదే దధిరే దృష్టవీర్యమ్ |
  ఆవిస్ తత్ కృష్వ యద్ అసత్ త ఉక్థ్యమ్ బృహస్పతే వి పరిరాపో అర్దయ || 2-023-14

  బృహస్పతే అతి యద్ అర్యో అర్హాద్ ద్యుమద్ విభాతి క్రతుమజ్ జనేషు |
  యద్ దీదయచ్ ఛవస ఋతప్రజాత తద్ అస్మాసు ద్రవిణం ధేహి చిత్రమ్ || 2-023-15

  మా న స్తేనేభ్యో యే అభి ద్రుహస్ పదే నిరామిణో రిపవో ऽన్నేషు జాగృధుః |
  ఆ దేవానామ్ ఓహతే వి వ్రయో హృది బృహస్పతే న పరః సామ్నో విదుః || 2-023-16

  విశ్వేభ్యో హి త్వా భువనేభ్యస్ పరి త్వష్టాజనత్ సామ్నః-సామ్నః కవిః |
  స ఋణచిద్ ఋణయా బ్రహ్మణస్ పతిర్ ద్రుహో హన్తా మహ ఋతస్య ధర్తరి || 2-023-17

  తవ శ్రియే వ్య్ అజిహీత పర్వతో గవాం గోత్రమ్ ఉదసృజో యద్ అఙ్గిరః |
  ఇన్ద్రేణ యుజా తమసా పరీవృతమ్ బృహస్పతే నిర్ అపామ్ ఔబ్జో అర్ణవమ్ || 2-023-18

  బ్రహ్మణస్ పతే త్వమ్ అస్య యన్తా సూక్తస్య బోధి తనయం చ జిన్వ |
  విశ్వం తద్ భద్రం యద్ అవన్తి దేవా బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-023-19