ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్రికద్రుకేషు మహిషో యవాశిరం తువిశుష్మస్|
  తృపత్ సోమమ్ అపిబద్ విష్ణునా సుతం యథావశత్ |
  స ఈమ్ మమాద మహి కర్మ కర్తవే మహామ్ ఉరుం|
  సైనం సశ్చద్ దేవో దేవం సత్యమ్ ఇన్ద్రం సత్య ఇన్దుః || 2-022-01

  అధ త్విషీమాఅభ్య్ ఓజసా క్రివిం యుధాభవద్|
  ఆ రోదసీ అపృణద్ అస్య మజ్మనా ప్ర వావృధే |
  అధత్తాన్యం జఠరే ప్రేమ్ అరిచ్యత|
  సైనం సశ్చద్ దేవో దేవం సత్యమ్ ఇన్ద్రం సత్య ఇన్దుః || 2-022-02

  సాకం జాతః క్రతునా సాకమ్ ఓజసా వవక్షిథ|
  సాకం వృద్ధో వీర్యాః సాసహిర్ మృధో విచర్షణిః |
  దాతా రాధ స్తువతే కామ్యం వసు|
  సైనం సశ్చద్ దేవో దేవం సత్యమ్ ఇన్ద్రం సత్య ఇన్దుః || 2-022-03

  తవ త్యన్ నర్యం నృతో ऽప ఇన్ద్ర ప్రథమమ్ పూర్వ్యం దివి ప్రవాచ్యం కృతమ్ |
  యద్ దేవస్య శవసా ప్రారిణా అసుం రిణన్న్ అపః |
  భువద్ విశ్వమ్ అభ్య్ ఆదేవమ్ ఓజసా విదాద్ ఊర్జం శతక్రతుర్ విదాద్ ఇషమ్ || 2-022-04