ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విశ్వజితే ధనజితే స్వర్జితే సత్రాజితే నృజిత ఉర్వరాజితే |
  అశ్వజితే గోజితే అబ్జితే భరేన్ద్రాయ సోమం యజతాయ హర్యతమ్ || 2-021-01

  అభిభువే ऽభిభఙ్గాయ వన్వతే ऽషాళ్హాయ సహమానాయ వేధసే |
  తువిగ్రయే వహ్నయే దుష్టరీతవే సత్రాసాహే నమ ఇన్ద్రాయ వోచత || 2-021-02

  సత్రాసాహో జనభక్షో జనంసహశ్ చ్యవనో యుధ్మో అను జోషమ్ ఉక్షితః |
  వృతంచయః సహురిర్ విక్ష్వ్ ఆరిత ఇన్ద్రస్య వోచమ్ ప్ర కృతాని వీర్యా || 2-021-03

  అనానుదో వృషభో దోధతో వధో గమ్భీర ఋష్వో అసమష్టకావ్యః |
  రధ్రచోదః శ్నథనో వీళితస్ పృథుర్ ఇన్ద్రః సుయజ్ఞ ఉషసః స్వర్ జనత్ || 2-021-04

  యజ్ఞేన గాతుమ్ అప్తురో వివిద్రిరే ధియో హిన్వానా ఉశిజో మనీషిణః |
  అభిస్వరా నిషదా గా అవస్యవ ఇన్ద్రే హిన్వానా ద్రవిణాన్య్ ఆశత || 2-021-05

  ఇన్ద్ర శ్రేష్ఠాని ద్రవిణాని ధేహి చిత్తిం దక్షస్య సుభగత్వమ్ అస్మే |
  పోషం రయీణామ్ అరిష్టిం తనూనాం స్వాద్మానం వాచః సుదినత్వమ్ అహ్నామ్ || 2-021-06