ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వయం తే వయ ఇన్ద్ర విద్ధి షు ణః ప్ర భరామహే వాజయుర్ న రథమ్ |
  విపన్యవో దీధ్యతో మనీషా సుమ్నమ్ ఇయక్షన్తస్ త్వావతో నౄన్ || 2-020-01

  త్వం న ఇన్ద్ర త్వాభిర్ ఊతీ త్వాయతో అభిష్టిపాసి జనాన్ |
  త్వమ్ ఇనో దాశుషో వరూతేత్థాధీర్ అభి యో నక్షతి త్వా || 2-020-02

  స నో యువేన్ద్రో జోహూత్రః సఖా శివో నరామ్ అస్తు పాతా |
  యః శంసన్తం యః శశమానమ్ ఊతీ పచన్తం చ స్తువన్తం చ ప్రణేషత్ || 2-020-03

  తమ్ ఉ స్తుష ఇన్ద్రం తం గృణీషే యస్మిన్ పురా వావృధుః శాశదుశ్ చ |
  స వస్వః కామమ్ పీపరద్ ఇయానో బ్రహ్మణ్యతో నూతనస్యాయోః || 2-020-04

  సో అఙ్గిరసామ్ ఉచథా జుజుష్వాన్ బ్రహ్మా తూతోద్ ఇన్ద్రో గాతుమ్ ఇష్ణన్ |
  ముష్ణన్న్ ఉషసః సూర్యేణ స్తవాన్ అశ్నస్య చిచ్ ఛిశ్నథత్ పూర్వ్యాణి || 2-020-05

  స హ శ్రుత ఇన్ద్రో నామ దేవ ఊర్ధ్వో భువన్ మనుషే దస్మతమః |
  అవ ప్రియమ్ అర్శసానస్య సాహ్వాఞ్ ఛిరో భరద్ దాసస్య స్వధావాన్ || 2-020-06

  స వృత్రహేన్ద్రః కృష్ణయోనీః పురందరో దాసీర్ ఐరయద్ వి |
  అజనయన్ మనవే క్షామ్ అపశ్ చ సత్రా శంసం యజమానస్య తూతోత్ || 2-020-07

  తస్మై తవస్యమ్ అను దాయి సత్రేన్ద్రాయ దేవేభిర్ అర్ణసాతౌ |
  ప్రతి యద్ అస్య వజ్రమ్ బాహ్వోర్ ధుర్ హత్వీ దస్యూన్ పుర ఆయసీర్ ని తారీత్ || 2-020-08

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-020-09