ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అపాయ్య్ అస్యాన్ధసో మదాయ మనీషిణః సువానస్య ప్రయసః |
  యస్మిన్న్ ఇన్ద్రః ప్రదివి వావృధాన ఓకో దధే బ్రహ్మణ్యన్తశ్ చ నరః || 2-019-01

  అస్య మన్దానో మధ్వో వజ్రహస్తో ऽహిమ్ ఇన్ద్రో అర్ణోవృతం వి వృశ్చత్ |
  ప్ర యద్ వయో న స్వసరాణ్య్ అచ్ఛా ప్రయాంసి చ నదీనాం చక్రమన్త || 2-019-02

  స మాహిన ఇన్ద్రో అర్ణో అపామ్ ప్రైరయద్ అహిహాచ్ఛా సముద్రమ్ |
  అజనయత్ సూర్యం విదద్ గా అక్తునాహ్నాం వయునాని సాధత్ || 2-019-03

  సో అప్రతీని మనవే పురూణీన్ద్రో దాశద్ దాశుషే హన్తి వృత్రమ్ |
  సద్యో యో నృభ్యో అతసాయ్యో భూత్ పస్పృధానేభ్యః సూర్యస్య సాతౌ || 2-019-04

  స సున్వత ఇన్ద్రః సూర్యమ్ ఆ దేవో రిణఙ్ మర్త్యాయ స్తవాన్ |
  ఆ యద్ రయిం గుహదవద్యమ్ అస్మై భరద్ అంశం నైతశో దశస్యన్ || 2-019-05

  స రన్ధయత్ సదివః సారథయే శుష్ణమ్ అశుషం కుయవం కుత్సాయ |
  దివోదాసాయ నవతిం చ నవేన్ద్రః పురో వ్య్ ఆరచ్ ఛమ్బరస్య || 2-019-06

  ఏవా త ఇన్ద్రోచథమ్ అహేమ శ్రవస్యా న త్మనా వాజయన్తః |
  అశ్యామ తత్ సాప్తమ్ ఆశుషాణా ననమో వధర్ అదేవస్య పీయోః || 2-019-07

  ఏవా తే గృత్సమదాః శూర మన్మావస్యవో న వయునాని తక్షుః |
  బ్రహ్మణ్యన్త ఇన్ద్ర తే నవీయ ఇషమ్ ఊర్జం సుక్షితిం సుమ్నమ్ అశ్యుః || 2-019-08

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-019-09