ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాతా రథో నవో యోజి సస్నిశ్ చతుర్యుగస్ త్రికశః సప్తరశ్మిః |
  దశారిత్రో మనుష్యః స్వర్షాః స ఇష్టిభిర్ మతిభీ రంహ్యో భూత్ || 2-018-01

  సాస్మా అరమ్ ప్రథమం స ద్వితీయమ్ ఉతో తృతీయమ్ మనుషః స హోతా |
  అన్యస్యా గర్భమ్ అన్య ఊ జనన్త సో అన్యేభిః సచతే జేన్యో వృషా || 2-018-02

  హరీ ను కం రథ ఇన్ద్రస్య యోజమ్ ఆయై సూక్తేన వచసా నవేన |
  మో షు త్వామ్ అత్ర బహవో హి విప్రా ని రీరమన్ యజమానాసో అన్యే || 2-018-03

  ఆ ద్వాభ్యాం హరిభ్యామ్ ఇన్ద్ర యాహ్య్ ఆ చతుర్భిర్ ఆ షడ్భిర్ హూయమానః |
  ఆష్టాభిర్ దశభిః సోమపేయమ్ అయం సుతః సుమఖ మా మృధస్ కః || 2-018-04

  ఆ వింశత్యా త్రింశతా యాహ్య్ అర్వాఙ్ ఆ చత్వారింశతా హరిభిర్ యుజానః |
  ఆ పఞ్చాశతా సురథేభిర్ ఇన్ద్రా షష్ట్యా సప్తత్యా సోమపేయమ్ || 2-018-05

  ఆశీత్యా నవత్యా యాహ్య్ అర్వాఙ్ ఆ శతేన హరిభిర్ ఉహ్యమానః |
  అయం హి తే శునహోత్రేషు సోమ ఇన్ద్ర త్వాయా పరిషిక్తో మదాయ || 2-018-06

  మమ బ్రహ్మేన్ద్ర యాహ్య్ అచ్ఛా విశ్వా హరీ ధురి ధిష్వా రథస్య |
  పురుత్రా హి విహవ్యో బభూథాస్మిఞ్ ఛూర సవనే మాదయస్వ || 2-018-07

  న మ ఇన్ద్రేణ సఖ్యం వి యోషద్ అస్మభ్యమ్ అస్య దక్షిణా దుహీత |
  ఉప జ్యేష్ఠే వరూథే గభస్తౌ ప్రాయే-ప్రాయే జిగీవాంసః స్యామ || 2-018-08

  నూనం సా తే ప్రతి వరం జరిత్రే దుహీయద్ ఇన్ద్ర దక్షిణా మఘోనీ |
  శిక్షా స్తోతృభ్యో మాతి ధగ్ భగో నో బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-018-09