ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సేమామ్ అవిడ్ఢి ప్రభృతిం య ఈశిషే ऽయా విధేమ నవయా మహా గిరా |
  యథా నో మీఢ్వాన్ స్తవతే సఖా తవ బృహస్పతే సీషధః సోత నో మతిమ్ || 2-024-01

  యో నన్త్వాన్య్ అనమన్ న్య్ ఓజసోతాదర్దర్ మన్యునా శమ్బరాణి వి |
  ప్రాచ్యావయద్ అచ్యుతా బ్రహ్మణస్ పతిర్ ఆ చావిశద్ వసుమన్తం వి పర్వతమ్ || 2-024-02

  తద్ దేవానాం దేవతమాయ కర్త్వమ్ అశ్రథ్నన్ దృళ్హావ్రదన్త వీళితా |
  ఉద్ గా ఆజద్ అభినద్ బ్రహ్మణా వలమ్ అగూహత్ తమో వ్య్ అచక్షయత్ స్వః || 2-024-03

  అశ్మాస్యమ్ అవతమ్ బ్రహ్మణస్ పతిర్ మధుధారమ్ అభి యమ్ ఓజసాతృణత్ |
  తమ్ ఏవ విశ్వే పపిరే స్వర్దృశో బహు సాకం సిసిచుర్ ఉత్సమ్ ఉద్రిణమ్ || 2-024-04

  సనా తా కా చిద్ భువనా భవీత్వా మాద్భిః శరద్భిర్ దురో వరన్త వః |
  అయతన్తా చరతో అన్యద్-అన్యద్ ఇద్ యా చకార వయునా బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-024-05

  అభినక్షన్తో అభి యే తమ్ ఆనశుర్ నిధిమ్ పణీనామ్ పరమం గుహా హితమ్ |
  తే విద్వాంసః ప్రతిచక్ష్యానృతా పునర్ యత ఉ ఆయన్ తద్ ఉద్ ఈయుర్ ఆవిశమ్ || 2-024-06

  ఋతావానః ప్రతిచక్ష్యానృతా పునర్ ఆత ఆ తస్థుః కవయో మహస్ పథః |
  తే బాహుభ్యాం ధమితమ్ అగ్నిమ్ అశ్మని నకిః షో అస్త్య్ అరణో జహుర్ హి తమ్ || 2-024-07

  ఋతజ్యేన క్షిప్రేణ బ్రహ్మణస్ పతిర్ యత్ర వష్టి ప్ర తద్ అశ్నోతి ధన్వనా |
  తస్య సాధ్వీర్ ఇషవో యాభిర్ అస్యతి నృచక్షసో దృశయే కర్ణయోనయః || 2-024-08


  స సంనయః స వినయః పురోహితః స సుష్టుతః స యుధి బ్రహ్మణస్ పతిః |
  చాక్ష్మో యద్ వాజమ్ భరతే మతీ ధనాద్ ఇత్ సూర్యస్ తపతి తప్యతుర్ వృథా || 2-024-09


  విభు ప్రభు ప్రథమమ్ మేహనావతో బృహస్పతేః సువిదత్రాణి రాధ్యా |
  ఇమా సాతాని వేన్యస్య వాజినో యేన జనా ఉభయే భుఞ్జతే విశః || 2-024-10

  యో ऽవరే వృజనే విశ్వథా విభుర్ మహామ్ ఉ రణ్వః శవసా వవక్షిథ |
  స దేవో దేవాన్ ప్రతి పప్రథే పృథు విశ్వేద్ ఉ తా పరిభూర్ బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-024-11

  విశ్వం సత్యమ్ మఘవానా యువోర్ ఇద్ ఆపశ్ చన ప్ర మినన్తి వ్రతం వామ్ |
  అచ్ఛేన్ద్రాబ్రహ్మణస్పతీ హవిర్ నో ऽన్నం యుజేవ వాజినా జిగాతమ్ || 2-024-12

  ఉతాశిష్ఠా అను శృణ్వన్తి వహ్నయః సభేయో విప్రో భరతే మతీ ధనా |
  వీళుద్వేషా అను వశ ఋణమ్ ఆదదిః స హ వాజీ సమిథే బ్రహ్మణస్ పతిః || 2-024-13

  బ్రహ్మణస్ పతేర్ అభవద్ యథావశం సత్యో మన్యుర్ మహి కర్మా కరిష్యతః |
  యో గా ఉదాజత్ స దివే వి చాభజన్ మహీవ రీతిః శవసాసరత్ పృథక్ || 2-024-14


  బ్రహ్మణస్ పతే సుయమస్య విశ్వహా రాయః స్యామ రథ్యో వయస్వతః |
  వీరేషు వీరాఉప పృఙ్ధి నస్ త్వం యద్ ఈశానో బ్రహ్మణా వేషి మే హవమ్ || 2-024-15

  బ్రహ్మణస్ పతే త్వమ్ అస్య యన్తా సూక్తస్య బోధి తనయం చ జిన్వ |
  విశ్వం తద్ భద్రం యద్ అవన్తి దేవా బృహద్ వదేమ విదథే సువీరాః || 2-024-16