ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 99)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జాతవేదసే సునవామ సోమమ్ అరాతీయతో ని దహాతి వేదః |
  స నః పర్షద్ అతి దుర్గాణి విశ్వా నావేవ సిన్ధుం దురితాత్య్ అగ్నిః || 1-099-01