ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 100)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స యో వృషా వృష్ణ్యేభిః సమోకా మహో దివః పృథివ్యాశ్ చ సమ్రాట్ |
  సతీనసత్వా హవ్యో భరేషు మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-01

  యస్యానాప్తః సూర్యస్యేవ యామో భరే-భరే వృత్రహా శుష్మో అస్తి |
  వృషన్తమః సఖిభిః స్వేభిర్ ఏవైర్ మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-02

  దివో న యస్య రేతసో దుఘానాః పన్థాసో యన్తి శవసాపరీతాః |
  తరద్ద్వేషాః సాసహిః పౌంస్యేభిర్ మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-03

  సో అఙ్గిరోభిర్ అఙ్గిరస్తమో భూద్ వృషా వృషభిః సఖిభిః సఖా సన్ |
  ఋగ్మిభిర్ ఋగ్మీ గాతుభిర్ జ్యేష్ఠో మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-04

  స సూనుభిర్ న రుద్రేభిర్ ఋభ్వా నృషాహ్యే సాసహ్వాఅమిత్రాన్ |
  సనీళేభిః శ్రవస్యాని తూర్వన్ మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-05

  స మన్యుమీః సమదనస్య కర్తాస్మాకేభిర్ నృభిః సూర్యం సనత్ |
  అస్మిన్న్ అహన్ సత్పతిః పురుహూతో మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-06

  తమ్ ఊతయో రణయఞ్ ఛూరసాతౌ తం క్షేమస్య క్షితయః కృణ్వత త్రామ్ |
  స విశ్వస్య కరుణస్యేశ ఏకో మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-07

  తమ్ అప్సన్త శవస ఉత్సవేషు నరో నరమ్ అవసే తం ధనాయ |
  సో అన్ధే చిత్ తమసి జ్యోతిర్ విదన్ మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-08

  స సవ్యేన యమతి వ్రాధతశ్ చిత్ స దక్షిణే సంగృభీతా కృతాని |
  స కీరిణా చిత్ సనితా ధనాని మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-09

  స గ్రామేభిః సనితా స రథేభిర్ విదే విశ్వాభిః కృష్టిభిర్ న్వ్ అద్య |
  స పౌంస్యేభిర్ అభిభూర్ అశస్తీర్ మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-10

  స జామిభిర్ యత్ సమజాతి మీళ్హే ऽజామిభిర్ వా పురుహూత ఏవైః |
  అపాం తోకస్య తనయస్య జేషే మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-11

  స వజ్రభృద్ దస్యుహా భీమ ఉగ్రః సహస్రచేతాః శతనీథ ఋభ్వా |
  చమ్రీషో న శవసా పాఞ్చజన్యో మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-12

  తస్య వజ్రః క్రన్దతి స్మత్ స్వర్షా దివో న త్వేషో రవథః శిమీవాన్ |
  తం సచన్తే సనయస్ తం ధనాని మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-13

  యస్యాజస్రం శవసా మానమ్ ఉక్థమ్ పరిభుజద్ రోదసీ విశ్వతః సీమ్ |
  స పారిషత్ క్రతుభిర్ మన్దసానో మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-14

  న యస్య దేవా దేవతా న మర్తా ఆపశ్ చన శవసో అన్తమ్ ఆపుః |
  స ప్రరిక్వా త్వక్షసా క్ష్మో దివశ్ చ మరుత్వాన్ నో భవత్వ్ ఇన్ద్ర ఊతీ || 1-100-15

  రోహిచ్ ఛ్యావా సుమదంశుర్ లలామీర్ ద్యుక్షా రాయ ఋజ్రాశ్వస్య |
  వృషణ్వన్తమ్ బిభ్రతీ ధూర్షు రథమ్ మన్ద్రా చికేత నాహుషీషు విక్షు || 1-100-16

  ఏతత్ త్యత్ త ఇన్ద్ర వృష్ణ ఉక్థం వార్షాగిరా అభి గృణన్తి రాధః |
  ఋజ్రాశ్వః ప్రష్టిభిర్ అమ్బరీషః సహదేవో భయమానః సురాధాః || 1-100-17

  దస్యూఞ్ ఛిమ్యూంశ్ చ పురుహూత ఏవైర్ హత్వా పృథివ్యాం శర్వా ని బర్హీత్ |
  సనత్ క్షేత్రం సఖిభిః శ్విత్న్యేభిః సనత్ సూర్యం సనద్ అపః సువజ్రః || 1-100-18

  విశ్వాహేన్ద్రో అధివక్తా నో అస్త్వ్ అపరిహ్వృతాః సనుయామ వాజమ్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-100-19