ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 101)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర మన్దినే పితుమద్ అర్చతా వచో యః కృష్ణగర్భా నిరహన్న్ ఋజిశ్వనా |
  అవస్యవో వృషణం వజ్రదక్షిణమ్ మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-01

  యో వ్యంసం జాహృషాణేన మన్యునా యః శమ్బరం యో అహన్ పిప్రుమ్ అవ్రతమ్ |
  ఇన్ద్రో యః శుష్ణమ్ అశుషం న్య్ ఆవృణఙ్ మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-02

  యస్య ద్యావాపృథివీ పౌంస్యమ్ మహద్ యస్య వ్రతే వరుణో యస్య సూర్యః |
  యస్యేన్ద్రస్య సిన్ధవః సశ్చతి వ్రతమ్ మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-03

  యో అశ్వానాం యో గవాం గోపతిర్ వశీ య ఆరితః కర్మణి-కర్మణి స్థిరః |
  వీళోశ్ చిద్ ఇన్ద్రో యో అసున్వతో వధో మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-04

  యో విశ్వస్య జగతః ప్రాణతస్ పతిర్ యో బ్రహ్మణే ప్రథమో గా అవిన్దత్ |
  ఇన్ద్రో యో దస్యూఅధరాఅవాతిరన్ మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-05

  యః శూరేభిర్ హవ్యో యశ్ చ భీరుభిర్ యో ధావద్భిర్ హూయతే యశ్ చ జిగ్యుభిః |
  ఇన్ద్రం యం విశ్వా భువనాభి సందధుర్ మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-06

  రుద్రాణామ్ ఏతి ప్రదిశా విచక్షణో రుద్రేభిర్ యోషా తనుతే పృథు జ్రయః |
  ఇన్ద్రమ్ మనీషా అభ్య్ అర్చతి శ్రుతమ్ మరుత్వన్తం సఖ్యాయ హవామహే || 1-101-07

  యద్ వా మరుత్వః పరమే సధస్థే యద్ వావమే వృజనే మాదయాసే |
  అత ఆ యాహ్య్ అధ్వరం నో అచ్ఛా త్వాయా హవిశ్ చకృమా సత్యరాధః || 1-101-08

  త్వాయేన్ద్ర సోమం సుషుమా సుదక్ష త్వాయా హవిశ్ చకృమా బ్రహ్మవాహః |
  అధా నియుత్వః సగణో మరుద్భిర్ అస్మిన్ యజ్ఞే బర్హిషి మాదయస్వ || 1-101-09

  మాదయస్వ హరిభిర్ యే త ఇన్ద్ర వి ష్యస్వ శిప్రే వి సృజస్వ ధేనే |
  ఆ త్వా సుశిప్ర హరయో వహన్తూశన్ హవ్యాని ప్రతి నో జుషస్వ || 1-101-10

  మరుత్స్తోత్రస్య వృజనస్య గోపా వయమ్ ఇన్ద్రేణ సనుయామ వాజమ్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-101-11