ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 102)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమాం తే ధియమ్ ప్ర భరే మహో మహీమ్ అస్య స్తోత్రే ధిషణా యత్ త ఆనజే |
  తమ్ ఉత్సవే చ ప్రసవే చ సాసహిమ్ ఇన్ద్రం దేవాసః శవసామదన్న్ అను || 1-102-01

  అస్య శ్రవో నద్యః సప్త బిభ్రతి ద్యావాక్షామా పృథివీ దర్శతం వపుః |
  అస్మే సూర్యాచన్ద్రమసాభిచక్షే శ్రద్ధే కమ్ ఇన్ద్ర చరతో వితర్తురమ్ || 1-102-02

  తం స్మా రథమ్ మఘవన్ ప్రావ సాతయే జైత్రం యం తే అనుమదామ సంగమే |
  ఆజా న ఇన్ద్ర మనసా పురుష్టుత త్వాయద్భ్యో మఘవఞ్ ఛర్మ యచ్ఛ నః || 1-102-03

  వయం జయేమ త్వయా యుజా వృతమ్ అస్మాకమ్ అంశమ్ ఉద్ అవా భరే-భరే |
  అస్మభ్యమ్ ఇన్ద్ర వరివః సుగం కృధి ప్ర శత్రూణామ్ మఘవన్ వృష్ణ్యా రుజ || 1-102-04

  నానా హి త్వా హవమానా జనా ఇమే ధనానాం ధర్తర్ అవసా విపన్యవః |
  అస్మాకం స్మా రథమ్ ఆ తిష్ఠ సాతయే జైత్రం హీన్ద్ర నిభృతమ్ మనస్ తవ || 1-102-05

  గోజితా బాహూ అమితక్రతుః సిమః కర్మన్-కర్మఞ్ ఛతమూతిః ఖజంకరః |
  అకల్ప ఇన్ద్రః ప్రతిమానమ్ ఓజసాథా జనా వి హ్వయన్తే సిషాసవః || 1-102-06

  ఉత్ తే శతాన్ మఘవన్న్ ఉచ్ చ భూయస ఉత్ సహస్రాద్ రిరిచే కృష్టిషు శ్రవః |
  అమాత్రం త్వా ధిషణా తిత్విషే మహ్య్ అధా వృత్రాణి జిఘ్నసే పురందర || 1-102-07

  త్రివిష్టిధాతు ప్రతిమానమ్ ఓజసస్ తిస్రో భూమీర్ నృపతే త్రీణి రోచనా |
  అతీదం విశ్వమ్ భువనం వవక్షిథాశత్రుర్ ఇన్ద్ర జనుషా సనాద్ అసి || 1-102-08

  త్వాం దేవేషు ప్రథమం హవామహే త్వమ్ బభూథ పృతనాసు సాసహిః |
  సేమం నః కారుమ్ ఉపమన్యుమ్ ఉద్భిదమ్ ఇన్ద్రః కృణోతు ప్రసవే రథమ్ పురః || 1-102-09

  త్వం జిగేథ న ధనా రురోధిథార్భేష్వ్ ఆజా మఘవన్ మహత్సు చ |
  త్వామ్ ఉగ్రమ్ అవసే సం శిశీమస్య్ అథా న ఇన్ద్ర హవనేషు చోదయ || 1-102-10

  విశ్వాహేన్ద్రో అధివక్తా నో అస్త్వ్ అపరిహ్వృతాః సనుయామ వాజమ్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-102-11