ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 103)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తత్ త ఇన్ద్రియమ్ పరమమ్ పరాచైర్ అధారయన్త కవయః పురేదమ్ |
  క్షమేదమ్ అన్యద్ దివ్య్ అన్యద్ అస్య సమ్ ఈ పృచ్యతే సమనేవ కేతుః || 1-103-01

  స ధారయత్ పృథివీమ్ పప్రథచ్ చ వజ్రేణ హత్వా నిర్ అపః ససర్జ |
  అహన్న్ అహిమ్ అభినద్ రౌహిణం వ్య్ అహన్ వ్యంసమ్ మఘవా శచీభిః || 1-103-02

  స జాతూభర్మా శ్రద్దధాన ఓజః పురో విభిన్దన్న్ అచరద్ వి దాసీః |
  విద్వాన్ వజ్రిన్ దస్యవే హేతిమ్ అస్యార్యం సహో వర్ధయా ద్యుమ్నమ్ ఇన్ద్ర || 1-103-03

  తద్ ఊచుషే మానుషేమా యుగాని కీర్తేన్యమ్ మఘవా నామ బిభ్రత్ |
  ఉపప్రయన్ దస్యుహత్యాయ వజ్రీ యద్ ధ సూనుః శ్రవసే నామ దధే || 1-103-04

  తద్ అస్యేదమ్ పశ్యతా భూరి పుష్టం శ్రద్ ఇన్ద్రస్య ధత్తన వీర్యాయ |
  స గా అవిన్దత్ సో అవిన్దద్ అశ్వాన్ స ఓషధీః సో అపః స వనాని || 1-103-05

  భూరికర్మణే వృషభాయ వృష్ణే సత్యశుష్మాయ సునవామ సోమమ్ |
  య ఆదృత్యా పరిపన్థీవ శూరో ऽయజ్వనో విభజన్న్ ఏతి వేదః || 1-103-06

  తద్ ఇన్ద్ర ప్రేవ వీర్యం చకర్థ యత్ ససన్తం వజ్రేణాబోధయో ऽహిమ్ |
  అను త్వా పత్నీర్ హృషితం వయశ్ చ విశ్వే దేవాసో అమదన్న్ అను త్వా || 1-103-07

  శుష్ణమ్ పిప్రుం కుయవం వృత్రమ్ ఇన్ద్ర యదావధీర్ వి పురః శమ్బరస్య |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-103-08