ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 104)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యోనిష్ ట ఇన్ద్ర నిషదే అకారి తమ్ ఆ ని షీద స్వానో నార్వా |
  విముచ్యా వయో ऽవసాయాశ్వాన్ దోషా వస్తోర్ వహీయసః ప్రపిత్వే || 1-104-01

  ఓ త్యే నర ఇన్ద్రమ్ ఊతయే గుర్ నూ చిత్ తాన్ సద్యో అధ్వనో జగమ్యాత్ |
  దేవాసో మన్యుం దాసస్య శ్చమ్నన్ తే న ఆ వక్షన్ సువితాయ వర్ణమ్ || 1-104-02

  అవ త్మనా భరతే కేతవేదా అవ త్మనా భరతే ఫేనమ్ ఉదన్ |
  క్షీరేణ స్నాతః కుయవస్య యోషే హతే తే స్యాతామ్ ప్రవణే శిఫాయాః || 1-104-03

  యుయోప నాభిర్ ఉపరస్యాయోః ప్ర పూర్వాభిస్ తిరతే రాష్టి శూరః |
  అఞ్జసీ కులిశీ వీరపత్నీ పయో హిన్వానా ఉదభిర్ భరన్తే || 1-104-04

  ప్రతి యత్ స్యా నీథాదర్శి దస్యోర్ ఓకో నాచ్ఛా సదనం జానతీ గాత్ |
  అధ స్మా నో మఘవఞ్ చర్కృతాద్ ఇన్ మా నో మఘేవ నిష్షపీ పరా దాః || 1-104-05

  స త్వం న ఇన్ద్ర సూర్యే సో అప్స్వ్ అనాగాస్త్వ ఆ భజ జీవశంసే |
  మాన్తరామ్ భుజమ్ ఆ రీరిషో నః శ్రద్ధితం తే మహత ఇన్ద్రియాయ || 1-104-06

  అధా మన్యే శ్రత్ తే అస్మా అధాయి వృషా చోదస్వ మహతే ధనాయ |
  మా నో అకృతే పురుహూత యోనావ్ ఇన్ద్ర క్షుధ్యద్భ్యో వయ ఆసుతిం దాః || 1-104-07

  మా నో వధీర్ ఇన్ద్ర మా పరా దా మా నః ప్రియా భోజనాని ప్ర మోషీః |
  ఆణ్డా మా నో మఘవఞ్ ఛక్ర నిర్ భేన్ మా నః పాత్రా భేత్ సహజానుషాణి || 1-104-08

  అర్వాఙ్ ఏహి సోమకామం త్వాహుర్ అయం సుతస్ తస్య పిబా మదాయ |
  ఉరువ్యచా జఠర ఆ వృషస్వ పితేవ నః శృణుహి హూయమానః || 1-104-09