ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 105)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  చన్ద్రమా అప్స్వ్ అన్తర్ ఆ సుపర్ణో ధావతే దివి |
  న వో హిరణ్యనేమయః పదం విన్దన్తి విద్యుతో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-01

  అర్థమ్ ఇద్ వా ఉ అర్థిన ఆ జాయా యువతే పతిమ్ |
  తుఞ్జాతే వృష్ణ్యమ్ పయః పరిదాయ రసం దుహే విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-02

  మో షు దేవా అదః స్వర్ అవ పాది దివస్ పరి |
  మా సోమ్యస్య శమ్భువః శూనే భూమ కదా చన విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-03

  యజ్ఞమ్ పృచ్ఛామ్య్ అవమం స తద్ దూతో వి వోచతి |
  క్వ ఋతమ్ పూర్వ్యం గతం కస్ తద్ బిభర్తి నూతనో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-04

  అమీ యే దేవా స్థన త్రిష్వ్ ఆ రోచనే దివః |
  కద్ వ ఋతం కద్ అనృతం క్వ ప్రత్నా వ ఆహుతిర్ విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-05

  కద్ వ ఋతస్య ధర్ణసి కద్ వరుణస్య చక్షణమ్ |
  కద్ అర్యమ్ణో మహస్ పథాతి క్రామేమ దూఢ్యో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-06

  అహం సో అస్మి యః పురా సుతే వదామి కాని చిత్ |
  తమ్ మా వ్యన్త్య్ ఆధ్యో వృకో న తృష్ణజమ్ మృగం విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-07

  సమ్ మా తపన్త్య్ అభితః సపత్నీర్ ఇవ పర్శవః |
  మూషో న శిశ్నా వ్య్ అదన్తి మాధ్య స్తోతారం తే శతక్రతో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-08

  అమీ యే సప్త రశ్మయస్ తత్రా మే నాభిర్ ఆతతా |
  త్రితస్ తద్ వేదాప్త్యః స జామిత్వాయ రేభతి విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-09

  అమీ యే పఞ్చోక్షణో మధ్యే తస్థుర్ మహో దివః |
  దేవత్రా ను ప్రవాచ్యం సధ్రీచీనా ని వావృతుర్ విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-10

  సుపర్ణా ఏత ఆసతే మధ్య ఆరోధనే దివః |
  తే సేధన్తి పథో వృకం తరన్తం యహ్వతీర్ అపో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-11

  నవ్యం తద్ ఉక్థ్యం హితం దేవాసః సుప్రవాచనమ్ |
  ఋతమ్ అర్షన్తి సిన్ధవః సత్యం తాతాన సూర్యో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-12

  అగ్నే తవ త్యద్ ఉక్థ్యం దేవేష్వ్ అస్త్య్ ఆప్యమ్ |
  స నః సత్తో మనుష్వద్ ఆ దేవాన్ యక్షి విదుష్టరో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-13

  సత్తో హోతా మనుష్వద్ ఆ దేవాఅచ్ఛా విదుష్టరః |
  అగ్నిర్ హవ్యా సుషూదతి దేవో దేవేషు మేధిరో విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-14

  బ్రహ్మా కృణోతి వరుణో గాతువిదం తమ్ ఈమహే |
  వ్య్ ఊర్ణోతి హృదా మతిం నవ్యో జాయతామ్ ఋతం విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-15

  అసౌ యః పన్థా ఆదిత్యో దివి ప్రవాచ్యం కృతః |
  న స దేవా అతిక్రమే తమ్ మర్తాసో న పశ్యథ విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-16

  త్రితః కూపే ऽవహితో దేవాన్ హవత ఊతయే |
  తచ్ ఛుశ్రావ బృహస్పతిః కృణ్వన్న్ అంహూరణాద్ ఉరు విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-17

  అరుణో మా సకృద్ వృకః పథా యన్తం దదర్శ హి |
  ఉజ్ జిహీతే నిచాయ్యా తష్టేవ పృష్ట్యామయీ విత్తమ్ మే అస్య రోదసీ || 1-105-18

  ఏనాఙ్గూషేణ వయమ్ ఇన్ద్రవన్తో ऽభి ష్యామ వృజనే సర్వవీరాః |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-105-19