ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 98)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వైశ్వానరస్య సుమతౌ స్యామ రాజా హి కమ్ భువనానామ్ అభిశ్రీః |
  ఇతో జాతో విశ్వమ్ ఇదం వి చష్టే వైశ్వానరో యతతే సూర్యేణ || 1-098-01

  పృష్టో దివి పృష్టో అగ్నిః పృథివ్యామ్ పృష్టో విశ్వా ఓషధీర్ ఆ వివేశ |
  వైశ్వానరః సహసా పృష్టో అగ్నిః స నో దివా స రిషః పాతు నక్తమ్ || 1-098-02

  వైశ్వానర తవ తత్ సత్యమ్ అస్త్వ్ అస్మాన్ రాయో మఘవానః సచన్తామ్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-098-03