ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 97)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ అగ్నే శుశుగ్ధ్య్ ఆ రయిమ్ |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-01

  సుక్షేత్రియా సుగాతుయా వసూయా చ యజామహే |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-02

  ప్ర యద్ భన్దిష్ఠ ఏషామ్ ప్రాస్మాకాసశ్ చ సూరయః |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-03

  ప్ర యత్ తే అగ్నే సూరయో జాయేమహి ప్ర తే వయమ్ |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-04

  ప్ర యద్ అగ్నేః సహస్వతో విశ్వతో యన్తి భానవః |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-05

  త్వం హి విశ్వతోముఖ విశ్వతః పరిభూర్ అసి |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-06

  ద్విషో నో విశ్వతోముఖాతి నావేవ పారయ |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-07

  స నః సిన్ధుమ్ ఇవ నావయాతి పర్షా స్వస్తయే |
  అప నః శోశుచద్ అఘమ్ || 1-097-08