ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 96)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  స ప్రత్నథా సహసా జాయమానః సద్యః కావ్యాని బళ్ అధత్త విశ్వా |
  ఆపశ్ చ మిత్రం ధిషణా చ సాధన్ దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-01

  స పూర్వయా నివిదా కవ్యతాయోర్ ఇమాః ప్రజా అజనయన్ మనూనామ్ |
  వివస్వతా చక్షసా ద్యామ్ అపశ్ చ దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-02

  తమ్ ఈళత ప్రథమం యజ్ఞసాధం విశ ఆరీర్ ఆహుతమ్ ఋఞ్జసానమ్ |
  ఊర్జః పుత్రమ్ భరతం సృప్రదానుం దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-03

  స మాతరిశ్వా పురువారపుష్టిర్ విదద్ గాతుం తనయాయ స్వర్విత్ |
  విశాం గోపా జనితా రోదస్యోర్ దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-04

  నక్తోషాసా వర్ణమ్ ఆమేమ్యానే ధాపయేతే శిశుమ్ ఏకం సమీచీ |
  ద్యావాక్షామా రుక్మో అన్తర్ వి భాతి దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-05

  రాయో బుధ్నః సంగమనో వసూనాం యజ్ఞస్య కేతుర్ మన్మసాధనో వేః |
  అమృతత్వం రక్షమాణాస ఏనం దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-06

  నూ చ పురా చ సదనం రయీణాం జాతస్య చ జాయమానస్య చ క్షామ్ |
  సతశ్ చ గోపామ్ భవతశ్ చ భూరేర్ దేవా అగ్నిం ధారయన్ ద్రవిణోదామ్ || 1-096-07

  ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్ తురస్య ద్రవిణోదాః సనరస్య ప్ర యంసత్ |
  ద్రవిణోదా వీరవతీమ్ ఇషం నో ద్రవిణోదా రాసతే దీర్ఘమ్ ఆయుః || 1-096-08

  ఏవా నో అగ్నే సమిధా వృధానో రేవత్ పావక శ్రవసే వి భాహి |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-096-09