ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 95)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ద్వే విరూపే చరతః స్వర్థే అన్యాన్యా వత్సమ్ ఉప ధాపయేతే |
  హరిర్ అన్యస్యామ్ భవతి స్వధావాఞ్ ఛుక్రో అన్యస్యాం దదృశే సువర్చాః || 1-095-01

  దశేమం త్వష్టుర్ జనయన్త గర్భమ్ అతన్ద్రాసో యువతయో విభృత్రమ్ |
  తిగ్మానీకం స్వయశసం జనేషు విరోచమానమ్ పరి షీం నయన్తి || 1-095-02

  త్రీణి జానా పరి భూషన్త్య్ అస్య సముద్ర ఏకం దివ్య్ ఏకమ్ అప్సు |
  పూర్వామ్ అను ప్ర దిశమ్ పార్థివానామ్ ఋతూన్ ప్రశాసద్ వి దధావ్ అనుష్ఠు || 1-095-03

  క ఇమం వో నిణ్యమ్ ఆ చికేత వత్సో మాతౄర్ జనయత స్వధాభిః |
  బహ్వీనాం గర్భో అపసామ్ ఉపస్థాన్ మహాన్ కవిర్ నిశ్ చరతి స్వధావాన్ || 1-095-04

  ఆవిష్ట్యో వర్ధతే చారుర్ ఆసు జిహ్మానామ్ ఊర్ధ్వః స్వయశా ఉపస్థే |
  ఉభే త్వష్టుర్ బిభ్యతుర్ జాయమానాత్ ప్రతీచీ సింహమ్ ప్రతి జోషయేతే || 1-095-05

  ఉభే భద్రే జోషయేతే న మేనే గావో న వాశ్రా ఉప తస్థుర్ ఏవైః |
  స దక్షాణాం దక్షపతిర్ బభూవాఞ్జన్తి యం దక్షిణతో హవిర్భిః || 1-095-06

  ఉద్ యంయమీతి సవితేవ బాహూ ఉభే సిచౌ యతతే భీమ ఋఞ్జన్ |
  ఉచ్ ఛుక్రమ్ అత్కమ్ అజతే సిమస్మాన్ నవా మాటృభ్యో వసనా జహాతి || 1-095-07

  త్వేషం రూపం కృణుత ఉత్తరం యత్ సమ్పృఞ్చానః సదనే గోభిర్ అద్భిః |
  కవిర్ బుధ్నమ్ పరి మర్మృజ్యతే ధీః సా దేవతాతా సమితిర్ బభూవ || 1-095-08

  ఉరు తే జ్రయః పర్య్ ఏతి బుధ్నం విరోచమానమ్ మహిషస్య ధామ |
  విశ్వేభిర్ అగ్నే స్వయశోభిర్ ఇద్ధో ऽదబ్ధేభిః పాయుభిః పాహ్య్ అస్మాన్ || 1-095-09

  ధన్వన్ స్రోతః కృణుతే గాతుమ్ ఊర్మిం శుక్రైర్ ఊర్మిభిర్ అభి నక్షతి క్షామ్ |
  విశ్వా సనాని జఠరేషు ధత్తే ऽన్తర్ నవాసు చరతి ప్రసూషు || 1-095-10

  ఏవా నో అగ్నే సమిధా వృధానో రేవత్ పావక శ్రవసే వి భాహి |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-095-11