ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 94)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమం స్తోమమ్ అర్హతే జాతవేదసే రథమ్ ఇవ సమ్ మహేమా మనీషయా |
  భద్రా హి నః ప్రమతిర్ అస్య సంసద్య్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-01

  యస్మై త్వమ్ ఆయజసే స సాధత్య్ అనర్వా క్షేతి దధతే సువీర్యమ్ |
  స తూతావ నైనమ్ అశ్నోత్య్ అంహతిర్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-02

  శకేమ త్వా సమిధం సాధయా ధియస్ త్వే దేవా హవిర్ అదన్త్య్ ఆహుతమ్ |
  త్వమ్ ఆదిత్యాఆ వహ తాన్ హ్య్ ఉశ్మస్య్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-03

  భరామేధ్మం కృణవామా హవీంషి తే చితయన్తః పర్వణా-పర్వణా వయమ్ |
  జీవాతవే ప్రతరం సాధయా ధియో ऽగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-04

  విశాం గోపా అస్య చరన్తి జన్తవో ద్విపచ్ చ యద్ ఉత చతుష్పద్ అక్తుభిః |
  చిత్రః ప్రకేత ఉషసో మహాఅస్య్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-05

  త్వమ్ అధ్వర్యుర్ ఉత హోతాసి పూర్వ్యః ప్రశాస్తా పోతా జనుషా పురోహితః |
  విశ్వా విద్వాఆర్త్విజ్యా ధీర పుష్యస్య్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-06

  యో విశ్వతః సుప్రతీకః సదృఙ్ఙ్ అసి దూరే చిత్ సన్ తళిద్ ఇవాతి రోచసే |
  రాత్ర్యాశ్ చిద్ అన్ధో అతి దేవ పశ్యస్య్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-07

  పూర్వో దేవా భవతు సున్వతో రథో ऽస్మాకం శంసో అభ్య్ అస్తు దూఢ్యః |
  తద్ ఆ జానీతోత పుష్యతా వచో ऽగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-08

  వధైర్ దుఃశంసాఅప దూఢ్యో జహి దూరే వా యే అన్తి వా కే చిద్ అత్రిణః |
  అథా యజ్ఞాయ గృణతే సుగం కృధ్య్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-09

  యద్ అయుక్థా అరుషా రోహితా రథే వాతజూతా వృషభస్యేవ తే రవః |
  ఆద్ ఇన్వసి వనినో ధూమకేతునాగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-10

  అధ స్వనాద్ ఉత బిభ్యుః పతత్రిణో ద్రప్సా యత్ తే యవసాదో వ్య్ అస్థిరన్ |
  సుగం తత్ తే తావకేభ్యో రథేభ్యో ऽగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-11

  అయమ్ మిత్రస్య వరుణస్య ధాయసే ऽవయాతామ్ మరుతాం హేళో అద్భుతః |
  మృళా సు నో భూత్వ్ ఏషామ్ మనః పునర్ అగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-12

  దేవో దేవానామ్ అసి మిత్రో అద్భుతో వసుర్ వసూనామ్ అసి చారుర్ అధ్వరే |
  శర్మన్ స్యామ తవ సప్రథస్తమే ऽగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-13

  తత్ తే భద్రం యత్ సమిద్ధః స్వే దమే సోమాహుతో జరసే మృళయత్తమః |
  దధాసి రత్నం ద్రవిణం చ దాశుషే ऽగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ || 1-094-14

  యస్మై త్వం సుద్రవిణో దదాశో ऽనాగాస్త్వమ్ అదితే సర్వతాతా |
  యమ్ భద్రేణ శవసా చోదయాసి ప్రజావతా రాధసా తే స్యామ || 1-094-15

  స త్వమ్ అగ్నే సౌభగత్వస్య విద్వాన్ అస్మాకమ్ ఆయుః ప్ర తిరేహ దేవ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-094-16