ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 93)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నీషోమావ్ ఇమం సు మే శృణుతం వృషణా హవమ్ |
  ప్రతి సూక్తాని హర్యతమ్ భవతం దాశుషే మయః || 1-093-01

  అగ్నీషోమా యో అద్య వామ్ ఇదం వచః సపర్యతి |
  తస్మై ధత్తం సువీర్యం గవామ్ పోషం స్వశ్వ్యమ్ || 1-093-02

  అగ్నీషోమా య ఆహుతిం యో వాం దాశాద్ ధవిష్కృతిమ్ |
  స ప్రజయా సువీర్యం విశ్వమ్ ఆయుర్ వ్య్ అశ్నవత్ || 1-093-03

  అగ్నీషోమా చేతి తద్ వీర్యం వాం యద్ అముష్ణీతమ్ అవసమ్ పణిం గాః |
  అవాతిరతమ్ బృసయస్య శేషో ऽవిన్దతం జ్యోతిర్ ఏకమ్ బహుభ్యః || 1-093-04

  యువమ్ ఏతాని దివి రోచనాన్య్ అగ్నిశ్ చ సోమ సక్రతూ అధత్తమ్ |
  యువం సిన్ధూఅభిశస్తేర్ అవద్యాద్ అగ్నీషోమావ్ అముఞ్చతం గృభీతాన్ || 1-093-05

  ఆన్యం దివో మాతరిశ్వా జభారామథ్నాద్ అన్యమ్ పరి శ్యేనో అద్రేః |
  అగ్నీషోమా బ్రహ్మణా వావృధానోరుం యజ్ఞాయ చక్రథుర్ ఉలోకమ్ || 1-093-06

  అగ్నీషోమా హవిషః ప్రస్థితస్య వీతం హర్యతం వృషణా జుషేథామ్ |
  సుశర్మాణా స్వవసా హి భూతమ్ అథా ధత్తం యజమానాయ శం యోః || 1-093-07

  యో అగ్నీషోమా హవిషా సపర్యాద్ దేవద్రీచా మనసా యో ఘృతేన |
  తస్య వ్రతం రక్షతమ్ పాతమ్ అంహసో విశే జనాయ మహి శర్మ యచ్ఛతమ్ || 1-093-08

  అగ్నీషోమా సవేదసా సహూతీ వనతం గిరః |
  సం దేవత్రా బభూవథుః || 1-093-09

  అగ్నీషోమావ్ అనేన వాం యో వాం ఘృతేన దాశతి |
  తస్మై దీదయతమ్ బృహత్ || 1-093-10

  అగ్నీషోమావ్ ఇమాని నో యువం హవ్యా జుజోషతమ్ |
  ఆ యాతమ్ ఉప నః సచా || 1-093-11

  అగ్నీషోమా పిపృతమ్ అర్వతో న ఆ ప్యాయన్తామ్ ఉస్రియా హవ్యసూదః |
  అస్మే బలాని మఘవత్సు ధత్తం కృణుతం నో అధ్వరం శ్రుష్టిమన్తమ్ || 1-093-12