ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 92)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతా ఉ త్యా ఉషసః కేతుమ్ అక్రత పూర్వే అర్ధే రజసో భానుమ్ అఞ్జతే |
  నిష్కృణ్వానా ఆయుధానీవ ధృష్ణవః ప్రతి గావో ऽరుషీర్ యన్తి మాతరః || 1-092-01

  ఉద్ అపప్తన్న్ అరుణా భానవో వృథా స్వాయుజో అరుషీర్ గా అయుక్షత |
  అక్రన్న్ ఉషాసో వయునాని పూర్వథా రుశన్తమ్ భానుమ్ అరుషీర్ అశిశ్రయుః || 1-092-02

  అర్చన్తి నారీర్ అపసో న విష్టిభిః సమానేన యోజనేనా పరావతః |
  ఇషం వహన్తీః సుకృతే సుదానవే విశ్వేద్ అహ యజమానాయ సున్వతే || 1-092-03

  అధి పేశాంసి వపతే నృతూర్ ఇవాపోర్ణుతే వక్ష ఉస్రేవ బర్జహమ్ |
  జ్యోతిర్ విశ్వస్మై భువనాయ కృణ్వతీ గావో న వ్రజం వ్య్ ఉషా ఆవర్ తమః || 1-092-04

  ప్రత్య్ అర్చీ రుశద్ అస్యా అదర్శి వి తిష్ఠతే బాధతే కృష్ణమ్ అభ్వమ్ |
  స్వరుం న పేశో విదథేష్వ్ అఞ్జఞ్ చిత్రం దివో దుహితా భానుమ్ అశ్రేత్ || 1-092-05

  అతారిష్మ తమసస్ పారమ్ అస్యోషా ఉచ్ఛన్తీ వయునా కృణోతి |
  శ్రియే ఛన్దో న స్మయతే విభాతీ సుప్రతీకా సౌమనసాయాజీగః || 1-092-06

  భాస్వతీ నేత్రీ సూనృతానాం దివ స్తవే దుహితా గోతమేభిః |
  ప్రజావతో నృవతో అశ్వబుధ్యాన్ ఉషో గోగ్రాఉప మాసి వాజాన్ || 1-092-07

  ఉషస్ తమ్ అశ్యాం యశసం సువీరం దాసప్రవర్గం రయిమ్ అశ్వబుధ్యమ్ |
  సుదంససా శ్రవసా యా విభాసి వాజప్రసూతా సుభగే బృహన్తమ్ || 1-092-08

  విశ్వాని దేవీ భువనాభిచక్ష్యా ప్రతీచీ చక్షుర్ ఉర్వియా వి భాతి |
  విశ్వం జీవం చరసే బోధయన్తీ విశ్వస్య వాచమ్ అవిదన్ మనాయోః || 1-092-09

  పునః-పునర్ జాయమానా పురాణీ సమానం వర్ణమ్ అభి శుమ్భమానా |
  శ్వఘ్నీవ కృత్నుర్ విజ ఆమినానా మర్తస్య దేవీ జరయన్త్య్ ఆయుః || 1-092-10

  వ్యూర్ణ్వతీ దివో అన్తాఅబోధ్య్ అప స్వసారం సనుతర్ యుయోతి |
  ప్రమినతీ మనుష్యా యుగాని యోషా జారస్య చక్షసా వి భాతి || 1-092-11

  పశూన్ న చిత్రా సుభగా ప్రథానా సిన్ధుర్ న క్షోద ఉర్వియా వ్య్ అశ్వైత్ |
  అమినతీ దైవ్యాని వ్రతాని సూర్యస్య చేతి రశ్మిభిర్ దృశానా || 1-092-12

  ఉషస్ తచ్ చిత్రమ్ ఆ భరాస్మభ్యం వాజినీవతి |
  యేన తోకం చ తనయం చ ధామహే || 1-092-13

  ఉషో అద్యేహ గోమత్య్ అశ్వావతి విభావరి |
  రేవద్ అస్మే వ్య్ ఉచ్ఛ సూనృతావతి || 1-092-14

  యుక్ష్వా హి వాజినీవత్య్ అశ్వాఅద్యారుణాఉషః |
  అథా నో విశ్వా సౌభగాన్య్ ఆ వహ || 1-092-15

  అశ్వినా వర్తిర్ అస్మద్ ఆ గోమద్ దస్రా హిరణ్యవత్ |
  అర్వాగ్ రథం సమనసా ని యచ్ఛతమ్ || 1-092-16

  యావ్ ఇత్థా శ్లోకమ్ ఆ దివో జ్యోతిర్ జనాయ చక్రథుః |
  ఆ న ఊర్జం వహతమ్ అశ్వినా యువమ్ || 1-092-17

  ఏహ దేవా మయోభువా దస్రా హిరణ్యవర్తనీ |
  ఉషర్బుధో వహన్తు సోమపీతయే || 1-092-18