ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 91)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వం సోమ ప్ర చికితో మనీషా త్వం రజిష్ఠమ్ అను నేషి పన్థామ్ |
  తవ ప్రణీతీ పితరో న ఇన్దో దేవేషు రత్నమ్ అభజన్త ధీరాః || 1-091-01

  త్వం సోమ క్రతుభిః సుక్రతుర్ భూస్ త్వం దక్షైః సుదక్షో విశ్వవేదాః |
  త్వం వృషా వృషత్వేభిర్ మహిత్వా ద్యుమ్నేభిర్ ద్యుమ్న్య్ అభవో నృచక్షాః || 1-091-02

  రాజ్ఞో ను తే వరుణస్య వ్రతాని బృహద్ గభీరం తవ సోమ ధామ |
  శుచిష్ ట్వమ్ అసి ప్రియో న మిత్రో దక్షాయ్యో అర్యమేవాసి సోమ || 1-091-03

  యా తే ధామాని దివి యా పృథివ్యాం యా పర్వతేష్వ్ ఓషధీష్వ్ అప్సు |
  తేభిర్ నో విశ్వైః సుమనా అహేళన్ రాజన్ సోమ ప్రతి హవ్యా గృభాయ || 1-091-04

  త్వం సోమాసి సత్పతిస్ త్వం రాజోత వృత్రహా |
  త్వమ్ భద్రో అసి క్రతుః || 1-091-05

  త్వం చ సోమ నో వశో జీవాతుం న మరామహే |
  ప్రియస్తోత్రో వనస్పతిః || 1-091-06

  త్వం సోమ మహే భగం త్వం యూన ఋతాయతే |
  దక్షం దధాసి జీవసే || 1-091-07

  త్వం నః సోమ విశ్వతో రక్షా రాజన్న్ అఘాయతః |
  న రిష్యేత్ త్వావతః సఖా || 1-091-08

  సోమ యాస్ తే మయోభువ ఊతయః సన్తి దాశుషే |
  తాభిర్ నో ऽవితా భవ || 1-091-09

  ఇమం యజ్ఞమ్ ఇదం వచో జుజుషాణ ఉపాగహి |
  సోమ త్వం నో వృధే భవ || 1-091-10

  సోమ గీర్భిష్ ట్వా వయం వర్ధయామో వచోవిదః |
  సుమృళీకో న ఆ విశ || 1-091-11

  గయస్ఫానో అమీవహా వసువిత్ పుష్టివర్ధనః |
  సుమిత్రః సోమ నో భవ || 1-091-12

  సోమ రారన్ధి నో హృది గావో న యవసేష్వ్ ఆ |
  మర్య ఇవ స్వ ఓక్యే || 1-091-13

  యః సోమ సఖ్యే తవ రారణద్ దేవ మర్త్యః |
  తం దక్షః సచతే కవిః || 1-091-14

  ఉరుష్యా ణో అభిశస్తేః సోమ ని పాహ్య్ అంహసః |
  సఖా సుశేవ ఏధి నః || 1-091-15

  ఆ ప్యాయస్వ సమ్ ఏతు తే విశ్వతః సోమ వృష్ణ్యమ్ |
  భవా వాజస్య సంగథే || 1-091-16

  ఆ ప్యాయస్వ మదిన్తమ సోమ విశ్వేభిర్ అంశుభిః |
  భవా నః సుశ్రవస్తమః సఖా వృధే || 1-091-17

  సం తే పయాంసి సమ్ ఉ యన్తు వాజాః సం వృష్ణ్యాన్య్ అభిమాతిషాహః |
  ఆప్యాయమానో అమృతాయ సోమ దివి శ్రవాంస్య్ ఉత్తమాని ధిష్వ || 1-091-18

  యా తే ధామాని హవిషా యజన్తి తా తే విశ్వా పరిభూర్ అస్తు యజ్ఞమ్ |
  గయస్ఫానః ప్రతరణః సువీరో ऽవీరహా ప్ర చరా సోమ దుర్యాన్ || 1-091-19

  సోమో ధేనుం సోమో అర్వన్తమ్ ఆశుం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతి |
  సాదన్యం విదథ్యం సభేయమ్ పితృశ్రవణం యో దదాశద్ అస్మై || 1-091-20

  అషాళ్హం యుత్సు పృతనాసు పప్రిం స్వర్షామ్ అప్సాం వృజనస్య గోపామ్ |
  భరేషుజాం సుక్షితిం సుశ్రవసం జయన్తం త్వామ్ అను మదేమ సోమ || 1-091-21

  త్వమ్ ఇమా ఓషధీః సోమ విశ్వాస్ త్వమ్ అపో అజనయస్ త్వం గాః |
  త్వమ్ ఆ తతన్థోర్వ్ అన్తరిక్షం త్వం జ్యోతిషా వి తమో వవర్థ || 1-091-22

  దేవేన నో మనసా దేవ సోమ రాయో భాగం సహసావన్న్ అభి యుధ్య |
  మా త్వా తనద్ ఈశిషే వీర్యస్యోభయేభ్యః ప్ర చికిత్సా గవిష్టౌ || 1-091-23