ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 90)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋజునీతీ నో వరుణో మిత్రో నయతు విద్వాన్ |
  అర్యమా దేవైః సజోషాః || 1-090-01

  తే హి వస్వో వసవానాస్ తే అప్రమూరా మహోభిః |
  వ్రతా రక్షన్తే విశ్వాహా || 1-090-02

  తే అస్మభ్యం శర్మ యంసన్న్ అమృతా మర్త్యేభ్యః |
  బాధమానా అప ద్విషః || 1-090-03

  వి నః పథః సువితాయ చియన్త్వ్ ఇన్ద్రో మరుతః |
  పూషా భగో వన్ద్యాసః || 1-090-04

  ఉత నో ధియో గోగ్రాః పూషన్ విష్ణవ్ ఏవయావః |
  కర్తా నః స్వస్తిమతః || 1-090-05

  మధు వాతా ఋతాయతే మధు క్షరన్తి సిన్ధవః |
  మాధ్వీర్ నః సన్త్వ్ ఓషధీః || 1-090-06

  మధు నక్తమ్ ఉతోషసో మధుమత్ పార్థివం రజః |
  మధు ద్యౌర్ అస్తు నః పితా || 1-090-07

  మధుమాన్ నో వనస్పతిర్ మధుమాఅస్తు సూర్యః |
  మాధ్వీర్ గావో భవన్తు నః || 1-090-08

  శం నో మిత్రః శం వరుణః శం నో భవత్వ్ అర్యమా |
  శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః శం నో విష్ణుర్ ఉరుక్రమః || 1-090-09