ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 89)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నో భద్రాః క్రతవో యన్తు విశ్వతో ऽదబ్ధాసో అపరీతాస ఉద్భిదః |
  దేవా నో యథా సదమ్ ఇద్ వృధే అసన్న్ అప్రాయువో రక్షితారో దివే-దివే || 1-089-01

  దేవానామ్ భద్రా సుమతిర్ ఋజూయతాం దేవానాం రాతిర్ అభి నో ని వర్తతామ్ |
  దేవానాం సఖ్యమ్ ఉప సేదిమా వయం దేవా న ఆయుః ప్ర తిరన్తు జీవసే || 1-089-02

  తాన్ పూర్వయా నివిదా హూమహే వయమ్ భగమ్ మిత్రమ్ అదితిం దక్షమ్ అస్రిధమ్ |
  అర్యమణం వరుణం సోమమ్ అశ్వినా సరస్వతీ నః సుభగా మయస్ కరత్ || 1-089-03

  తన్ నో వాతో మయోభు వాతు భేషజం తన్ మాతా పృథివీ తత్ పితా ద్యౌః |
  తద్ గ్రావాణః సోమసుతో మయోభువస్ తద్ అశ్వినా శృణుతం ధిష్ణ్యా యువమ్ || 1-089-04

  తమ్ ఈశానం జగతస్ తస్థుషస్ పతిం ధియంజిన్వమ్ అవసే హూమహే వయమ్ |
  పూషా నో యథా వేదసామ్ అసద్ వృధే రక్షితా పాయుర్ అదబ్ధః స్వస్తయే || 1-089-05

  స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
  స్వస్తి నస్ తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్ దధాతు || 1-089-06

  పృషదశ్వా మరుతః పృశ్నిమాతరః శుభంయావానో విదథేషు జగ్మయః |
  అగ్నిజిహ్వా మనవః సూరచక్షసో విశ్వే నో దేవా అవసా గమన్న్ ఇహ || 1-089-07

  భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా భద్రమ్ పశ్యేమాక్షభిర్ యజత్రాః |
  స్థిరైర్ అఙ్గైస్ తుష్టువాంసస్ తనూభిర్ వ్య్ అశేమ దేవహితం యద్ ఆయుః || 1-089-08

  శతమ్ ఇన్ ను శరదో అన్తి దేవా యత్రా నశ్ చక్రా జరసం తనూనామ్ |
  పుత్రాసో యత్ర పితరో భవన్తి మా నో మధ్యా రీరిషతాయుర్ గన్తోః || 1-089-09

  అదితిర్ ద్యౌర్ అదితిర్ అన్తరిక్షమ్ అదితిర్ మాతా స పితా స పుత్రః |
  విశ్వే దేవా అదితిః పఞ్చ జనా అదితిర్ జాతమ్ అదితిర్ జనిత్వమ్ || 1-089-10