ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 88)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ విద్యున్మద్భిర్ మరుతః స్వర్కై రథేభిర్ యాత ఋష్టిమద్భిర్ అశ్వపర్ణైః |
  ఆ వర్షిష్ఠయా న ఇషా వయో న పప్తతా సుమాయాః || 1-088-01

  తే ऽరుణేభిర్ వరమ్ ఆ పిశఙ్గైః శుభే కం యాన్తి రథతూర్భిర్ అశ్వైః |
  రుక్మో న చిత్రః స్వధితీవాన్ పవ్యా రథస్య జఙ్ఘనన్త భూమ || 1-088-02

  శ్రియే కం వో అధి తనూషు వాశీర్ మేధా వనా న కృణవన్త ఊర్ధ్వా |
  యుష్మభ్యం కమ్ మరుతః సుజాతాస్ తువిద్యుమ్నాసో ధనయన్తే అద్రిమ్ || 1-088-03

  అహాని గృధ్రాః పర్య్ ఆ వ ఆగుర్ ఇమాం ధియం వార్కార్యాం చ దేవీమ్ |
  బ్రహ్మ కృణ్వన్తో గోతమాసో అర్కైర్ ఊర్ధ్వం నునుద్ర ఉత్సధిమ్ పిబధ్యై || 1-088-04

  ఏతత్ త్యన్ న యోజనమ్ అచేతి సస్వర్ హ యన్ మరుతో గోతమో వః |
  పశ్యన్ హిరణ్యచక్రాన్ అయోదంష్ట్రాన్ విధావతో వరాహూన్ || 1-088-05

  ఏషా స్యా వో మరుతో ऽనుభర్త్రీ ప్రతి ష్టోభతి వాఘతో న వాణీ |
  అస్తోభయద్ వృథాసామ్ అను స్వధాం గభస్త్యోః || 1-088-06