ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 87)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రత్వక్షసః ప్రతవసో విరప్శినో ऽనానతా అవిథురా ఋజీషిణః |
  జుష్టతమాసో నృతమాసో అఞ్జిభిర్ వ్య్ ఆనజ్రే కే చిద్ ఉస్రా ఇవ స్తృభిః || 1-087-01

  ఉపహ్వరేషు యద్ అచిధ్వం యయిం వయ ఇవ మరుతః కేన చిత్ పథా |
  శ్చోతన్తి కోశా ఉప వో రథేష్వ్ ఆ ఘృతమ్ ఉక్షతా మధువర్ణమ్ అర్చతే || 1-087-02

  ప్రైషామ్ అజ్మేషు విథురేవ రేజతే భూమిర్ యామేషు యద్ ధ యుఞ్జతే శుభే |
  తే క్రీళయో ధునయో భ్రాజదృష్టయః స్వయమ్ మహిత్వమ్ పనయన్త ధూతయః || 1-087-03

  స హి స్వసృత్ పృషదశ్వో యువా గణో ऽయా ఈశానస్ తవిషీభిర్ ఆవృతః |
  అసి సత్య ఋణయావానేద్యో ऽస్యా ధియః ప్రావితాథా వృషా గణః || 1-087-04

  పితుః ప్రత్నస్య జన్మనా వదామసి సోమస్య జిహ్వా ప్ర జిగాతి చక్షసా |
  యద్ ఈమ్ ఇన్ద్రం శమ్య్ ఋక్వాణ ఆశతాద్ ఇన్ నామాని యజ్ఞియాని దధిరే || 1-087-05

  శ్రియసే కమ్ భానుభిః సమ్ మిమిక్షిరే తే రశ్మిభిస్ త ఋక్వభిః సుఖాదయః |
  తే వాశీమన్త ఇష్మిణో అభీరవో విద్రే ప్రియస్య మారుతస్య ధామ్నః || 1-087-06