ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 86)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మరుతో యస్య హి క్షయే పాథా దివో విమహసః |
  స సుగోపాతమో జనః || 1-086-01

  యజ్ఞైర్ వా యజ్ఞవాహసో విప్రస్య వా మతీనామ్ |
  మరుతః శృణుతా హవమ్ || 1-086-02

  ఉత వా యస్య వాజినో ऽను విప్రమ్ అతక్షత |
  స గన్తా గోమతి వ్రజే || 1-086-03

  అస్య వీరస్య బర్హిషి సుతః సోమో దివిష్టిషు |
  ఉక్థమ్ మదశ్ చ శస్యతే || 1-086-04

  అస్య శ్రోషన్త్వ్ ఆ భువో విశ్వా యశ్ చర్షణీర్ అభి |
  సూరం చిత్ సస్రుషీర్ ఇషః || 1-086-05

  పూర్వీభిర్ హి దదాశిమ శరద్భిర్ మరుతో వయమ్ |
  అవోభిశ్ చర్షణీనామ్ || 1-086-06

  సుభగః స ప్రయజ్యవో మరుతో అస్తు మర్త్యః |
  యస్య ప్రయాంసి పర్షథ || 1-086-07

  శశమానస్య వా నరః స్వేదస్య సత్యశవసః |
  విదా కామస్య వేనతః || 1-086-08

  యూయం తత్ సత్యశవస ఆవిష్ కర్త మహిత్వనా |
  విధ్యతా విద్యుతా రక్షః || 1-086-09

  గూహతా గుహ్యం తమో వి యాత విశ్వమ్ అత్రిణమ్ |
  జ్యోతిష్ కర్తా యద్ ఉశ్మసి || 1-086-10